Raportowanie spółek nieruchomościowych

2 kwietnia 2024 r. mija termin raportowania spółek nieruchomościowych, dla których rok podatkowy (obrotowy) jest równy kalendarzowemu. Obowiązek dotyczy:

  • spółek nieruchomościowych, które przekazują informację o podmiotach posiadających w takich spółkach, bezpośrednio lub pośrednio, m.in. udziały (akcje) oraz ogół praw i obowiązków, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z tych podmiotów praw; oraz
  • podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych, którzy przekazują informację o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej m.in. udziałów (akcji) oraz ogółu praw i obowiązków. Obowiązek dotyczy wyłącznie podatników, którzy posiadają co najmniej 5% praw głosu albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku.

Jak złożyć informację?  

Spółka nieruchomościowa składa informację na formularzu CIT-N1/PIT-N1. Z kolei dla wspólnika spółki nieruchomościowej właściwy jest formularz CIT-N2/PIT-N2. Formularze składane są wyłącznie w formie elektronicznej, przy czym mogą być podpisane i wysłane przez pełnomocnika.

Przesłanie formularza CIT-N2/PIT-N2 wymaga podania NIP, nawet jeżeli wspólnikiem jest podmiot zagraniczny. W związku z tym, zagraniczny wspólnik spółki nieruchomościowej w celu dopełnienia obowiązku powinien uzyskać NIP w Polsce.

Właściwość urzędu skarbowego

Wypełniając formularz należy wskazać naczelnika właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowana jest informacja. Dla spółki nieruchomościowej zasadniczo będzie to urząd właściwy w sprawach opodatkowania CIT albo urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki (w przypadku braku opodatkowania CIT). Dla wspólnika będzie to urząd właściwy według siedziby wspólnika lub Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, jeżeli wspólnik nie ma adresu siedziby w Polsce.

Sankcje

Osoby fizyczne reprezentujące podmioty, które złożą informacje po terminie, w ogóle ich nie złożą lub podadzą w nich nieprawdę, muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową.

Niezłożenie, złożenie po terminie oraz złożenie nieprawidłowych formularzy podlega sankcjom dotyczącym składania formularzy podatkowych (art. 80 kodeksu karnego skarbowego).

Za niezłożenie informacji w terminie przewiedziana jest kara grzywny do 120 stawek dziennych (do 6.7 mln zł). Z kolei za podanie nieprawdy przewiedziana jest kara grzywny do 240 stawek dziennych (do 13.6 mln zł).

Jeśli naruszenie traktowane jest jako czyn mniejszej wagi, kara może wynieść do 72.000 zł.​

Nasze wsparcie

Możemy wesprzeć Państwa w zakresie m.in. identyfikacji spółek, które spełniają definicję spółki nieruchomościowej, określenia podmiotów, które są zobowiązane do raportowania, przygotowania informacji (formularzy) oraz ich złożenia jako pełnomocnik, jak i uzyskania NIP dla zagranicznych wspólników, objętych obowiązkiem raportowania.