Compliance podatkowy

Podatki

Compliance podatkowy (tax compliance) inaczej wewnętrzny nadzór podatkowy przedsiębiorstwa, rozumiany jest jako wypełnianie wszystkich obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, oraz całokształt środków i metod mających na celu zapewnienie wypełnienia ww. obowiązków.

Celem tax compliance jest zatem zapewnienie przewidywalności kondycji finansowej firmy oraz możliwości planowania w zakresie obciążeń podatkowych, a także ochrona przed potencjalnymi karami – zarówno przedsiębiorstwa, jak i osób nim zarządzających.

Obszar ten powinien być w centrum zainteresowań przede wszystkim dużych podmiotów, osiągających znaczne przychody lub zatrudniających znaczną liczbę pracowników (powyżej pięćdziesięciu). W takich przedsiębiorstwach sprawowanie kontroli nad przepływem informacji, danych, dokumentów oraz zarządzanie odpowiedzialnością jest zazwyczaj wyzwaniem.

Wewnętrzny nadzór podatkowy widzimy jako zespół reguł, polityk oraz procesów, mających na celu zapewnienie poprawnego wypełniania obowiązków w zakresie rozliczeń podatków.Z doświadczenia wiemy, że poniższe powinno być realizowane w szczególności (w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa) poprzez:

 1. Regularny przegląd metodologii rozliczeń podatkowych oraz prawidłowości i terminowości składanych deklaracji i informacji podatkowych.
 2. Regularny przegląd w celu upewnienia się, czy warunki stosowania zwolnienia/ulgi są spełnione (w przypadku korzystania z ulg lub zwolnień).
 3. Udoskonalenie procesów związanych z rozliczaniem podatków i sprawozdawczością podatkową, w tym:
 • analiza istniejących procesów podatkowo-rozliczeniowych i sprawozdawczych;
 • weryfikacja skuteczności przepływu informacji/dokumentów między poszczególnymi działami przedsiębiorstwa/pracownikami;
 • opracowanie docelowego kształtu procesów podatkowych;
 • sporządzenie siatki odpowiedzialności pracowników zaangażowanych w rozliczenia podatkowe;
 • wdrożenie procesów w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa;
 • opracowanie reguł kontroli i okresowa kontrola skuteczności procesów.
 1. Zapewnienie skutecznych mechanizmów zarządzania infrastrukturą IT, w tym:
 • weryfikacja, czy ustawienia istniejących systemów IT (produktowych, finansowych) prowadzą do prawidłowego rozliczenia podatków;
 • weryfikacja, czy generowane raporty używane dla celów podatkowych, opierają się na prawidłowo określonych parametrach;
 • opracowanie reguł w zakresie wprowadzania zmian do systemów, mogących wywierać wpływ na rozliczenia podatkowe.
 1. Wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem podatkowym, w tym:
 • rejestr ryzyk podatkowych;
 • procedury reakcji na ryzyko podatkowe wpływające na zmniejszenie jego skutków lub prawdopodobieństwa;
 • zasady komunikacji ryzyka podatkowego;
 • zasady monitorowania zmian legislacyjnych i działań alertów o ryzykach podatkowych;
 • system doskonalenia kadr (szkolenia).
 1. Wprowadzenie polityk podatkowych, w szczególności polityki:
 • rozliczania podatków i składania informacji/deklaracji podatkowych;
 • sporządzania dokumentacji cen transferowych;
 • raportowania schematów podatkowych – MDR;
 • należytej staranności w podatku u źródła;
 • należytej staranności w VAT;
 • strategia płatności zobowiązań podatkowych;
 • outsourcingu w zakresie księgowości/podatków.
 1. Opracowanie strategii podatkowej (obowiązek publikacji sprawozdania z realizacji dla podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro), w tym określenie:
 • długoterminowych celów podatkowych;
 • poziomu zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu planowania podatkowego;
 • identyfikacja i ocena ryzyk podatkowych;
 • zasad wykrywania potencjalnych nieprawidłowości i wdrażania mechanizmów służących ich przeciwdziałaniu;
 • przygotowanie sprawozdania z realizacji strategii.
 1. Wprowadzenie okresowej oceny skuteczności wewnętrznego nadzoru podatkowego, w tym:
 • monitoring, pomiar, analiza i ocena;
 • proces wewnętrznej kontroli;
 • przegląd zarządczy;
 • określenie zasad odpowiedzialności za naruszenie polityk podatkowych.

Z przyjemnością wesprzemy Państwa w każdym z powyższych zakresów.

Doradzając Klientom w zakresie compliance podatkowego współpracujemy ze wszystkimi praktykami Kancelarii. Dzięki temu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z audytami i kwestiami prawnymi, fuzjami i przejęciami, podatkami transakcyjnymi, postępowaniem podatkowym, podatkami dochodowymi, VAT i akcyzą.

Zapraszamy do kontaktu.