Raportowanie do NBP

Podatki

Polscy rezydencji podatkowi podlegają obowiązkowi przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zagranicznych aktywach lub pasywach. Wiedza o tym obowiązku nie jest powszechna. Tymczasem, za jego niedopełnienie grożą wysokie sankcje karnoskarbowe. Mogą one wynieść nawet do 4,5 mln złotych.

Obowiązek raportowania do NBP dotyczy w szczególności osób, które posiadają akcje lub udziały spółek zagranicznych oraz lokują zgromadzone środki na zagranicznych rachunkach bankowo-inwestycyjnych.

Ze względu na skomplikowaną procedurę raportowania do NBP, oferujemy kompleksową usługę, ukierunkowaną na identyfikację i prawidłowe wykonanie obowiązków sprawozdawczych, obejmującą:

 • przegląd sytuacji osobistej w celu zdiagnozowania zakresu obowiązków (nie tylko w obszarze raportowania do NBP, ale także rozliczania przychodów z kapitałów pieniężnych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych);
 • wsparcie w procesie tworzenia sprawozdań do NBP czy przygotowania rocznego zeznania podatkowego;
 • bieżące doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowo-prawnych wynikających z ww. obowiązku raportowania.

Obowiązkom sprawozdawczym względem NBP mogą podlegać polscy rezydenci podatkowi posiadający:

 • udziały lub akcje w spółkach mających siedziby za granicą;
 • udziały lub akcje w spółkach polskich nabyte za pośrednictwem zagranicznych instytucji finansowych;
 • środki pieniężne na zagranicznych rachunkach bankowych;
 • papiery wartościowe emitowane przez podmioty zagraniczne;
 • kredyty lub pożyczki udzielone, lub otrzymane za granicą;
 • nieruchomości położone za granicą;
 • instrumenty finansowe na zagranicznych rachunkach bankowo-inwestycyjnych.

Obowiązek ten nie spoczywa wyłącznie na osobach prowadzących działalność gospodarczą, ale na wszystkich polskich rezydentach, posiadających zagraniczne aktywa i pasywa, o wartości przekraczającej 7 mln złotych.

Raportowanie do NBP jest złożone, ponieważ:

 • posiadane aktywa należy odpowiednio pogrupować, przypisując je do odpowiednich spośród kilkunastu formularzy;
 • formularze wymagają wskazania całego szeregu danych, których wartości zmieniają się w trakcie roku (np. wartości rynkowe posiadanych aktywów i pasywów, różnice kursowe);
 • istnieje dodatkowy obowiązek rocznego raportowania posiadanych za granicą akcji i udziałów;
 • sprawozdania należy składać systematycznie – raz na kwartał.

Zapraszamy do kontaktu.