Ulgi dla firm

Podatki

ULGI DLA FIRM

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania ulg dla niektórych przedsiębiorstw. Funkcjonować zaczęła tzw. ulga na innowacyjnych pracowników oraz ulga na robotyzację. Wydatki na opracowywanie i wytwarzanie prototypów, dotychczas rozliczane w ramach ulgi B+R, obecnie można odliczyć w ramach ulgi na prototyp. Pomagamy naszym Klientom skorzystać z aktualnie dostępnych ulg.

ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Ulga ona na celu pomóc przedsiębiorcom w konkurowaniu o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.

Firmom, które chciałyby wykorzystać tę nową możliwość, oferujemy nasze wsparcie w zakresie:

 • przeprowadzenia analizy prowadzonej działalności gospodarczej w celu wyodrębnienia prac badawczo-rozwojowych — niezbędnych do skorzystania z ulgi,
 • weryfikacji prowadzonej dokumentacji na cele działalności badawczo-rozwojowej, w tym w poprawności prowadzonej ewidencji czasu pracy oraz kosztów kwalifikowanych,
 • rozliczenia ulgi.

Dla kogo?

Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe wymogi:

 • prowadzą działalność B+R;
 • zatrudniają do realizacji działalności B+R pracowników, którzy faktycznie poświęcają co najmniej 50% swojego czasu pracy na realizację tej działalności.

O „innowacyjności” pracowników będzie decydował czas faktycznie poświęcany na działalność B+R. Ulga będzie miała zastosowanie dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych, oraz w przypadku dochodów uzyskanych przez pracowników z tytułu praw autorskich.

Dlaczego warto?

Dzięki uldze możliwe będzie odliczenie kosztów osobowych pracowników B+R od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Dotyczy to kosztów, których nie odliczono od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R, z powodu np. poniesienia straty lub nieuzyskania wystarczającego dochodu, aby w pełni odliczyć koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R. Najprościej mówiąc, ulga ta pozwoli przedsiębiorcom na szybsze rozliczenie kosztów osobowych pracowników B+R.

ULGA NA PROTOTYP

Do końca 2021 r. wydatki na opracowywanie i wytwarzanie prototypów przedsiębiorcy mogli, co do zasady, rozliczać w ramach ulgi B+R. Ulga na prototyp jest skierowana do podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac B+R wytworzą nowy produkt. Obejmie ona koszty ponoszone na etapie tzw. produkcji próbnej, a także koszty wprowadzenia nowego produktu do sprzedaży.

Firmom, które chciałyby skorzystać z nowej ulgi, oferujemy nasze wsparcie w zakresie:

 • identyfikacji projektów lub obszarów działalności kwalifikujących się do skorzystania z ulgi na prototypy,
 • przygotowania stosownej dokumentacji,
 • rozliczenia ulgi,
 • przeprowadzenia szkoleń.

Dla kogo?

Ulga dotyczy:

 • produkcji próbnej, aż do momentu rozpoczęcia produkcji właściwej nowego produktu,
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu, w wyniku w wyniku prowadzonych prac B+R.

W ustawach o PIT i CIT pojawił się nowy katalog kosztów zawierający „koszty produkcji próbnej” oraz „koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu”. Ulga na prototyp, podobnie do ulgi B+R czy ulgi IP Box, będzie wykazywana w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym koszty te zostały poniesione.

Możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych będzie występować, jeżeli:

 • koszty te zostały faktycznie poniesione, w roku podatkowym, za który będzie dokonane odliczenie;
 • koszty nie zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały uprzednio odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wysokość ulgi: 

 • 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10% dochodu.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ulga na robotyzację. Z ulgi na robotyzację skorzysta przedsiębiorca, który będzie automatyzował swoją produkcję, tj. zakupi i zaimplementuje robota przemysłowego.

Firmom, które chciałyby skorzystać z nowej ulgi, oferujemy nasze wsparcie w zakresie:

 • analizy danych robotów pod kątem możliwości skorzystania z ulgi na robotyzację,
 • przygotowania stosownej dokumentacji,
 • wsparcia w procesie rozliczenia ulgi,
 • przeprowadzenia szkoleń z zakresu ulgi.

Ile wynosi ulga? 

 • 50% kosztów kwalifikowanych — ale nie więcej niż kwota dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym.

Za wydatki kwalifikowane w ramach ulgi na robotyzację będą uważane m.in.:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych,
 • koszty nabycia maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • koszty nabycia innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi,
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych,
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja firma kwalifikuje się do skorzystania z ulg, sprawdzimy to dla Ciebie. Zachęcamy do kontaktu. 

Zapraszamy do kontaktu.