Audyty i przeglądy podatkowe

Podatki

Audyty i przeglądy podatkowe stanowią szczególną, bo niezwykle efektywną, formę doradztwa podatkowego. Przeprowadza się je zasadniczo po to, aby sprawdzić, czy podatnik prawidłowo wywiązuje się  ze swoich obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych oraz stosowanej metodologii.

W wyniku audytu lub przeglądu wskazuje się ewentualne nieprawidłowości, identyfikuje obszary potencjalnego ryzyka podatkowego, a także przedstawienia sposobu skorygowania uchybień Wskazuje się również działania zmierzające do usunięcia bądź zmniejszenia zauważonego zagrożenia.

Cele audytów podatkowych

Celem audytów podatkowych nie jest jedynie sprawdzanie prawidłowości bieżących i przeszłych rozliczeń. Audyty są również skutecznym narzędziem weryfikacji tych działań podatnika, które mają bezpośrednie przełożenie na jego zobowiązania podatkowe. Innymi słowy, chodzi o zaproponowanie nowych rozwiązań, które będą efektywniejsze niż te, stosowane dotąd przez podatnika. To prowadzi do stworzenia mocnych podstaw do podejmowania przez osoby płacące podatki efektywnych decyzji gospodarczych. W konsekwencji audyty podatkowe stwarzają możliwość poprawienia swojego wyniku finansowego.

Audyty podatkowe mogą zatem przynosić dwojakiego rodzaju oszczędności:

  • wygenerowane w związku z usunięciem lub skorygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie audytu;
  • powstałe dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań, zapewniających maksymalizację wyniku finansowego.

Proponujemy:

  • jednodniowe audyty podatkowe (tzw. health check), polegające na wizycie naszych ekspertów w Państwa firmie i rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za wszystkie istotne rozliczenia podatkowe. Spotkanie jest zawsze poprzedzone przygotowaną przez nas ankietą. W jego wyniku przedstawiamy Państwu zwięzły raport. sygnalizujący kwestie wymagające dalszej analizy bądź zmiany (zarówno w obszarze ryzyk podatkowych, jak i możliwości zwiększenia efektywności wyniku finansowego);
  • kompleksowe przeglądy podatkowe, weryfikujące prawidłowość stosowanej metodologii oraz prowadzonych rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach merytorycznych (podatki dochodowe, VAT, akcyza, ceny transferowe oraz pozostałe podatki);
  • przeglądy podatkowe weryfikujące bieżące rozliczenia, w wyniku których proponujemy i wdrażamy struktury poprawiające płynność finansową z punktu widzenia podatków dochodowych, VAT i akcyzy.

Państwowy aparat skarbowy wciąż doskonali się w weryfikacji poprawności cen, stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (kapitałowo lub osobowo). W odpowiedzi na to wyodrębniliśmy dodatkowo trzy rodzaje przeglądów podatkowych:

  • w zakresie polityki cen transferowych stosowanych w grupie kapitałowej;
  • w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • pod kątem compliance.

Świadcząc usługi w zakresie audytów i przeglądów podatkowych, działamy zespołowo. Współpracujemy ze wszystkimi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa podatkowego. Skontaktuj się z nami, dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy.

Zapraszamy do kontaktu.