Zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny

Sukcesja

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego i podatkowego dla właścicieli biznesu, ich rodzin, firm rodzinnych, prywatnych organizacji oraz rodzinnych funduszy powierniczych. Obdarzeni zaufaniem naszych Klientów, oferujemy im bezpieczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Przy współpracy zawsze uwzględniamy specyficzną historię, strukturę i kulturę organizacji oraz wszelkie kwestie szczególnie istotne dla danej rodziny, a także cele i wartości, jakimi kieruje się Klient.

Umiejętnie dobrane narzędzia umożliwią bezpieczne i korzystne wdrożenie „szytych na miarę”  rozwiązań, które pozwolą chronić nie tylko firmę, ale także interesy najbliższych członków rodziny Klienta.

Z myślą o interesach najbliższych członków rodziny, wspieramy naszych Klientów w szczególności w następujących obszarach:

Audyt majątku rodzinnego

 • audyt oraz sporządzenie przejrzystego zestawienia składników majątku rodzinnego, wraz z identyfikacją potencjalnych ryzyk prawnych oraz ryzyk i „nieefektywności” podatkowych;
 • audyt ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych oraz procedur uruchomienia wypłaty;
 • analiza inwestycji w instrumenty finansowe pod kątem prawnym oraz podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście prawidłowego opodatkowania przychodów z inwestycji;
 • analiza aktywów lub przychodów pod kątem uczestnictwa w zagranicznych strukturach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli obejścia prawa podatkowego;
 • identyfikacja i zestawienie obowiązków związanych z aktywami oraz inwestycjami rodzinnymi (w tym: podatki i opłaty lokalne, CFC, raportowanie aktywów i pasywów do Narodowego Banku Polskiego, wymiana informacji finansowych, notyfikacje i zawiadomienia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub Rozporządzenia MAR).

Sprawy rodzinne

 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących: własności lub posiadania, naruszeń praw lub obowiązków, a także w postępowaniach związanych z dobrowolnym ujawnieniem nieraportowanych wcześniej struktur zagranicznych, w sporach podatkowych, sądowo-administracyjnych, karnoskarbowych i karnych, związanych z nieujawnionymi strukturami majątkowymi oraz nieujawnionymi źródłami dochodu, a także prawidłowością opodatkowania majątku i transakcji;
 • ochrona dóbr osobistych oraz wizerunku;
 • bezpieczna zmiana rezydencji podatkowej z uwzględnieniem oczekiwań klienta (np. otoczenie prawne i podatkowe, jakość życia, łatwość osiedlenia, finanse i koszty utrzymania w docelowej jurysdykcji) oraz ze wskazaniem kroków (także formalnych względem polskich organów skarbowych), które należy podjąć w celu bezpiecznej zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Dziedziczenie i planowanie sukcesyjne:

 • opracowanie rozwiązań uwzględniających cele sukcesyjne Klienta, w tym redagowanie statutów fundacji rodzinnych, konstytucji rodzinnych, i testamentów;
 • audyt struktury rodzinnej, z uwzględnieniem planów sukcesyjnych oraz ewentualnego ryzyka związanego z roszczeniami spadkowymi (zachowek);
 • audyt majątku związany z jego transferem, również przy braku ustalonego planu sukcesji lub spisanego testamentu. W tym wskazanie oszacowania oraz czynności koniecznych dla przeprowadzenia niezbędnych postępowań;
 • przygotowanie oraz wdrożenie bezpiecznego i optymalnego „planu sukcesji” dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klienta;
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa mająca na celu umożliwienie lub ułatwienie realizacji przyjętych celów sukcesyjnych oraz zmniejszenia ekspozycji na ryzyko związane ze śmiercią, lub długotrwałą niezdolnością do pracy czy kierowania sprawami spółki;
 • zabezpieczenie nestorów lub/i sukcesorów będących członkami zarządu, m.in. poprzez przygotowanie stosownych dokumentów umożliwiających precyzyjne i punktowe ograniczenie ich odpowiedzialności.

Jeżeli chcieliby Państwo zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie poznamy Państwa sytuację rodzinną i biznesową oraz wspólnie zastanowimy się nad dedykowanym rozwiązaniem.

Zapraszamy do kontaktu.

Sukcesja w biznesie

Czytaj

Polska fundacja rodzinna

Czytaj

Zagraniczne fundacje rodzinne

Czytaj