Compliance prawny

Prawo

Compliance to inaczej  zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki.

Zapewnienie takiej zgodności nie należy do najłatwiejszych, gdyż na jej brak narażony jest w zasadzie każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Na szczęście, większością ryzyk można jednak zarządzić. Stąd właśnie coraz silniejsza potrzeba wprowadzania w przedsiębiorstwach rozwiązań, które przeciwdziałają występowaniu negatywnych zjawisk, takich jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów FATCA;
 • korupcja;
 • konflikt interesów;
 • naruszanie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy;
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję;
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka;
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 • brak  wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych;
 • naruszanie ładu korporacyjnego.

Konieczność wdrażania wspomnianych rozwiązań nierzadko wynika z wymagań kontrahentów czy inwestorów, którzy coraz większą wagę przywiązują do danych pozafinansowych, takich jak czynniki środowiskowe, związane z odpowiedzialnością społeczną czy wreszcie czynniki ładu korporacyjnego.

Duże znaczenie mają także przepisy obowiązującego prawa, które nakładają na największe w Polsce spółki i instytucje finansowe obowiązek raportowania wspomnianych danych w sprawozdaniach finansowych.

Aby wesprzeć naszych klientów w zakresie compliance,  stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół, który doradza we wszystkich kluczowych obszarach, takich jak:

Przegląd ryzyk:

  • prowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji  w zakresie compliance funkcjonujących u klienta;
  • identyfikacja ryzyk związanych z brakiem stosownych procedur lub ich nieprzestrzeganiem;
  • weryfikacja podejścia organizacji i jej pracowników i współpracowników do kwestii etycznych;
  • zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań zaradczych.

Opracowanie planu:

  • przygotowanie strategii zarządzania ryzykiem w dłuższej perspektywie;
  • tworzenie i aktualizacja procedur oraz regulacji wewnętrznych;
  • budowa mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom;
  • analiza struktury organizacyjnej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie osób odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością  w poszczególnych obszarach;
  • określenie mechanizmów raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.

Bieżące doradztwo:

  • kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową;
  • wsparcie  w kontaktach z regulatorami;
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie compliance;
  • przygotowanie organizacji do kontroli prowadzonych przez organy państwowe.

Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych, w szczególności związanych z:

  • odpowiedzialnością Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurentów;
  • naruszaniem przepisów o ochronie danych osobowych czy przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;
  • praniem brudnych pieniędzy;
  • korupcją.

Zapraszamy do kontaktu. Przyjrzymy się rozwiązaniom stosowanym w Twojej firmie i zaproponujemy takie, dzięki którym będziesz spokojny o zgodność wszelkich działań biznesowych z wymogami.

Zapraszamy do kontaktu.