RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomczykowski Tomczykowska sp. z o. o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o.”, “Spółka”).

Źródło pochodzenia danych osobowych oraz ich zakres

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane na rzecz Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy z którym współpracuje Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. lub podejmuje działania w celu nawiązania tej współpracy.

Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. otrzymała Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, podmiot zatrudniający, służbowy adres e-mail.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą między Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., a Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest nawiązywanie współpracy i prawidłowa realizacja umów, których stroną jest Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., w tym również współpraca z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, o której mowa powyżej oraz po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych nie dłużej jak przez sześć (6) miesięcy licząc od momentu zakończenia współpracy.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia.

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00‑193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: daneosobowe@tomczykowscy.pl

listownie: Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Rekrutacja na praktyki letnie dla studentów III, IV i V roku prawa

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o.”, “Spółka”).

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Pani/Pana uczestnictwem w rekrutacji organizowanej przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. na „Praktyk letnie dla studentów III, IV i V roku prawa” zwane dalej „Praktykami”, na które Pani/Pan aplikuje oraz w celach marketingowych Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [sposób wyrażenia zgody] Przesłanie przez Panią/Pana wiadomości e-mailowej na wskazany w ogłoszeniu o Praktykach adres e-mail zgodnie z procedurą tam opisaną i z dopiskiem w tytule maila „ws. praktyk letnich” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym na Praktyki, na które Pani/Pan aplikuje.
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. w tym ochrona przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji na Praktyki.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane na potrzeby rekrutacji na Praktyki letnie, tj. będą one przetwarzane do 1 lipca 2023 r. chyba, że prawnie uzasadnione byłoby ich dłuższe przetwarzanie.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

Kontakt

e-mail: daneosobowe@tomczykowscy.pl

listownie: Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Dla uczestników WARSZTATÓW DLA STUDENTÓW PRAWA (III, IV i V ROK) MAJ 2024 r.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o.”, “Spółka”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Pani/Pana uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. pt. „WARSZTATY DLA STUDENTÓW PRAWA (III, IV i V ROK) MAJ 2024 r.”, zwane dalej „Warsztaty” oraz w celach marketingowych Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [sposób wyrażenia zgody] Przesłanie przez Panią/Pana wiadomości e-mailowej na wskazany w ogłoszeniu o Warsztatach adres e-mail zgodnie z procedurą tam opisaną i z dopiskiem w tytule maila „udział w warsztatach” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Warsztatach. To oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przetwarzane w szczególności (nie wyłącznie) w celu sporządzenia listy obecności uczestników warsztatu, przygotowania zaświadczeń uczestnictwa w warsztatach i innych niezbędnych celach.
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 • Prawnie uzasadnionym interesem Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o..
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Warsztatach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane na potrzeby Warsztatów będą przetwarzane do końca czerwca 2024 r. chyba, że prawnie uzasadnione byłoby ich dłuższe przetwarzanie.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia.

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: daneosobowe@tomczykowscy.pl

listownie: Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Rekrutacja na praktyki dla studentów IV i V roku prawa

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, (dalej zwana „Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o.”, “Spółka”).

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Pani/Pana uczestnictwem w rekrutacji organizowanej przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. na „Praktyk dla studentów IV i V roku prawa” zwane dalej „Praktykami”, na które Pani/Pan aplikuje oraz w celach marketingowych Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o..
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • [sposób wyrażenia zgody] Przesłanie przez Panią/Pana wiadomości e-mailowej na wskazany w ogłoszeniu o Praktykach adres e-mail zgodnie z procedurą tam opisaną i z dopiskiem w tytule maila „ws. praktyk studenckich” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z procesem rekrutacyjnym na Praktyki, na które Pani/Pan aplikuje.
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawnie uzasadnionym interesem Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. w tym ochrona przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w rekrutacji na Praktyki.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzyła ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spółka udostępnia w publikowanych przez Spółkę informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.

Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane na potrzeby rekrutacji na Praktyki, tj. będą one przetwarzane do 1 lipca 2022 r. chyba, że prawnie uzasadnione byłoby ich dłuższe przetwarzanie.

W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do momentu jego uwzględnienia. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych od momentu jej skutecznego odwołania

Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Kontakt

e-mail: daneosobowe@tomczykowscy.pl

listownie: Tomczykowski Tomczykowska sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.