Z końcem marca 2023 r., w przypadku podmiotów, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, upływa termin na przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U).

Powstanie obowiązku raportowego

Obowiązek złożenia ORD-U powstaje w przypadku, gdy:

  • nastąpiło zawarcie umów z nierezydentami powiązanymi osobowo lub kapitałowo (bezpośrednio lub pośrednio), gdzie udział wynosi co najmniej 5%. Uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR;
  • nastąpiło zawarcie umów z nierezydentami posiadającymi na terytorium RP przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów. Umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Należy zwrócić uwagę na inny próg powiązań kapitałowych w raportowaniu ORD-U (5%) w porównaniu do przepisów o cenach transferowych (25%).

Zwolnienia z obowiązku raportowania ORD-U

Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR) są zwolnione z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji ORD-U.

Powyższe zwolnienie nie dotyczy podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji TPR, ale realizują w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Co oznacza, iż w celu skorzystania ze zwolnienia konieczne będzie przeanalizowanie zakresu obowiązków dokumentacyjnych w obszarze cen transferowych przed upływem terminu na wysłanie informacji ORD-U.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z Cenami Transferowymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj