Program Współdziałania to innowacyjna forma współpracy KAS z największymi podmiotami, których wartość przychodu podatkowego przekracza 50 mln euro. Jego ideą jest tworzenie partnerskich relacji opartych na zrozumieniu i współpracy z organami podatkowymi.

Uczestnicy programu są objęci nadzorem KAS, który nie polega na przeprowadzaniu kontroli podatkowej, lecz skupia się na monitorowaniu wewnętrznych mechanizmów, wdrożonych przez podatnika w celu prawidłowego wykonywania jego obowiązków podatkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z analizą SWOT przygotowaną przez Agnieszkę Ławnicką i Dominikę Kasińską⬇️

Mocne strony:

✅bezpośrednia, transparentna i zindywiduali-zowana współpraca z KAS, która nie stanowi kontroli podatkowej;
✅wydłużenie lub skrócenie terminów do dokonania określonych czynności (np. przyśpieszony zwrot VAT);
✅zmniejszenie lub wyłączenie odsetek za zwłokę przy korekcie po audycie wstępnym lub monitorującym;
✅sprawniejsza realizacja zwrotów podatkowych wynikających z deklaracji podatnika, w zakresie podatków objętych umową;
✅wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR);
✅nienaliczanie odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych powstałych w okresie objętym umową,w przypadku złożenia z własnej inicjatywy korekty deklaracji oraz wpłaty zaległości podatkowych ustawowym terminie;
✅niewszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe za okres objęty korektą, o której mowa powyżej.

Słabe strony:

➡️program skierowany do wąskiego grona podatników;
➡️audyt wstępny realizowany przez KAS;
➡️audyt funkcji podatkowej;
➡️czasochłonny proces wdrożenia procedur mających na celu wypełnienie zobowiązań uczestnika programu wynikających z umowy o współdziałanie (ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego);
➡️koszty przygotowania i wdrożenia rozwiązań, które pomogą zachować tax compliance.

Szanse:

✅pełna transparentność podatkowa i zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego organizacji;
✅zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego (które mogłyby powstać w związku z kontrolą podatkową oraz np. postępowaniami karnoskarbowymi wszczętymi na jej skutek, generując tym samym koszty związane m.in. z doradztwem prawno-podatkowym).