Podsumowanie zmian w CIT – projekt nowelizacji CIT 2022/2023

Status – na etapie prac w Sejmie

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2544

 

Opis kluczowych propozycji zmian w CIT (poza TP):

1. Spółka holdingowa

 • zmiana warunku dotyczącego okresu posiadania udziałów przez spółkę holdingową w spółce zależnej – z co najmniej 1 roku na co najmniej 2 lata;
 • spółka zależna będzie mogła posiadać ogół praw i obowiązków w spółce transparentnej podatkowo, jak również posiadać więcej niż 5% udziałów (akcji) w innej spółce (nie wyłączy to – jak obecnie – możliwości skorzystania z preferencji reżimu holdingowego);
 • wprowadzenie możliwości zastosowania całkowitego zwolnienia z CIT w przypadku dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową (100% zwolnienia w miejsce dotychczasowych 95%);
 • spółką holdingową będzie mogła być również prosta spółka akcyjna.

 

2. Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek)

 • wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą (a zatem podlegającym opodatkowaniu na zasadach estońskiego CIT) nie będą już wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych oraz innych składników majątku jeśli samochód osobowy lub inne składniki majątku wykorzystywane są wyłącznie na cele działalności gospodarczej. W przypadku wykorzystywania ich do tzw. działalności mieszanej, 50% wydatków i odpisów będzie traktowane jako tzw. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą;
 • likwidacja obowiązku podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto podatnika do końca szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe i związku z tym obowiązku zapłaty podatku (tym samym po zmianach wypłata zaliczki na poczet zysku w drugiej połowie roku nie spowoduje automatycznego powstania zaległości podatkowej) – zmiana ta ma wejść wstecznie ze skutkiem już od 1 stycznia 2022 r.;
 • ujednolicenie terminu zapłaty podatku na zasadach estońskiego CIT – podatek będzie płatny do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego;
 • zmiany terminów związanych z obowiązkami wynikającymi z wyboru estońskiego CIT (zapłata podatku należnego z dochodu z przekształcenia do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT;

 

3. CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

 • doprecyzowanie przepisu odnośnie możliwości odliczenia od podatku w Polsce, podatku zapłaconego przez CFC, poprzez wskazanie, że odliczenie to jest możliwe proporcjonalnie do posiadanych praw do uczestnictwa w zysku;
 • dodanie przepisu zgodnie z którym dla celów ustalania dochodu CFC uwzględnia się również przychody i koszty przypisane ze spółek transparentnych lub wspólnych przedsięwzięć oraz nie stosuje się ulg i zwolnień (poza tymi, które dotyczą przepisów o CFC) wynikających z ustawy o PIT i CIT;
 • zmiana w zakresie momentu, na który ustala się wartość bilansową aktywów CFC z końca roku, za który ma być zapłacony podatek na ostatni dzień roku podatkowego, a w przypadku zbycia co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów przed końcem danego roku podatkowego – wartość tą określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia (proporcjonalnie do ilości dni w danym roku);

 

4. WHT (podatek u źródła)

 • zmiany w zakresie oświadczenia niezbędnego do zastosowania przez płatnika preferencyjnej stawki lub nieopodatkowania mimo przekroczenia progu 2 mln PLN, tzw. mechanizm pay&refund (zmiana ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.):
  – oświadczenie „pierwotne” należy złożyć nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia ustawowego limitu,
  – oświadczenie „następcze” należy złożyć co do zasady do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku dokonywania dalszych wypłat po złożeniu oświadczenia „pierwotnego”),
 • likwidacja obowiązku złożenia przez emitenta obligacji oświadczenia w zakresie należytej staranności celem niepobrania podatku.

 

5. Podatek od przerzuconych dochodów

 • zmiana definicji „przerzuconych dochodów” – są to zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na rzecz nierezydenta podatkowego mającego siedzibę lub zarząd poza Polską, będącego podmiotem powiązanym, jeżeli:
  – dochód (przychód) nierezydenta z tytułu otrzymanych płatności „pasywnych” podlega opodatkowaniu wg stawki niższej niż 14,25% (odpowiednio skorygowanej w państwie rezydencji) lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania, oraz
  – nierezydent uzyskuje od podmiotów powiązanych płatności „pasywne”, które stanowią co najmniej 50% ogółu jego przychodów, oraz
  – nierezydent przekazuje co najmniej 10% swoich przychodów na rzecz innego podmiotu (jednocześnie zaliczając te płatności do kosztów uzyskania przychodów lub w innej formie odliczając od dochodu lub podatku, jak również jeśli ww. przychody zostaną przeznaczone do wypłaty jako zysk, np. w formie dywidendy), oraz
  – suma płatności „pasywnych” (zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów) poniesionych przez polskiego podatnika na rzecz powiązanego z nim nierezydenta, stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów polskiego podatnika;
 • doprecyzowanie stawki podatku od przerzuconych dochodów poprzez wskazanie, że wynosi ona 19% podstawy opodatkowania kalkulowanej jako suma „przerzuconych dochodów” w danym roku podatkowym;
 • rozszerzenie zakresu stosowania tych przepisów do:
  – transakcji pomiędzy podatnikiem, a zagranicznym zakładem tego podatnika,
  – podatnika ponoszącego koszty „pasywne” na rzecz krajowej spółki transparentnej podatkowo lub nierezydenta wobec którego nie jest spełniona definicja „przerzuconych dochodów”, jeśli ww. spółka transparentna lub ww. nierezydent przekazują otrzymane płatności na rzecz podmiotu, który spełnia przesłanki do objęcia tym podatkiem,
  – podatnika ponoszącego koszty „pasywne” na rzecz podmiotu zlokalizowanego w „raju podatkowym”.

 

6. Podatek minimalny CIT

 • odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku minimalnym CIT do 1 stycznia 2024 r.;
 • podwyższenie progu rentowności, którego przekroczenie jest jedną z przesłanek do zastosowania tego podatku – z 1% do 2%,
 • wyłączenie z kalkulowania ww. progu rentowności m.in.:
  – odpisów amortyzacyjnych w przypadku leasingu finansowego i analogicznie kosztów uzyskania przychodów w przypadku leasingu operacyjnego,
  – przychodów i kosztów związanych ze zbyciem wierzytelności na rzecz instytucji finansowych,
  – wzrostu wydatków na surowce (energia, gaz),
  – zapłaconych kwot podatku akcyzowego lub handlowego oraz opłaty paliwowej,
 • zmiana wartości przychodów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym – z 4% do 1,5%,
 • wprowadzenie możliwości złożenia zawiadomienia o wyborze alternatywnej podstawy opodatkowania tym podatkiem, tj. 3% przychodów innych niż kapitałowe,
 • doprecyzowanie, że z podstawy opodatkowania wyłączone są przychody (a nie – dochody) strefowe (PSI/ SSE),
 • wprowadzenie dodatkowych wyłączeń z tego podatku, m.in.:
  – dla małych podatników,
  – spółek komunalnych i przedsiębiorstw górniczych oraz
  – instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie zakupu wierzytelności do przychodów z działalności leczniczej.

 7. Inne

 • całkowite uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie;
 • zmiana przepisu dotyczącego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego uzyskanego w związku z transakcjami kapitałowymi poprzez doprecyzowanie, że przepis ten odnosi się do kosztów finansowania dłużnego uzyskanego (zamiast – „uzyskanych”) od podmiotu powiązanego (np. odsetki wypłacane na rzecz podmiotu powiązanego od otrzymanej kwoty pożyczki przekazanej na nabycie udziałów); jednocześnie zaproponowane zostało wyłączenie z tego przepisu kosztów o charakterze odsetkowym od finansowania przekazanego na poczet nabycia udziałów (akcji lub ogółu praw i obowiązków) w podmiocie niepowiązanym;
 • doprecyzowanie redakcyjne przepisu dotyczącego limitu kosztów finansowania dłużnego (art. 15c CIT) poprzez wskazanie, że obowiązuje limit 3 mln PLN lub 30% tzw. podatkowej EBITDA w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa (zmiana ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r.);
 • nieodliczona kwota tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych będzie podlegała zwrotowi na wniosek podatnika bez konieczności wydawania przez organ decyzji o zwrocie;
 • odroczenie przepisów nakazujących sporządzanie i przesyłanie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej co do zasady do 2025 r.;
 • dane największych podatników CIT, które publikowane są na stronie Ministerstwa Finansów, będą aktualizowane raz do roku (zamiast raz na kwartał).

Co do zasady nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r.

 

 

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.