W wyniku działań naszych pełnomocników dr Radosława Bulejaka oraz dr Jacka Matarewicza, WSA w Lublinie potwierdził prawo Klienta do zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych, mimo stwierdzenia pewnych braków dokumentacyjnych wymaganych przez przepisy akcyzowe. WSA stwierdził, że zidentyfikowane przez organ podatkowy braki formalne miały charakter nieistotny i nie przekreślały prawa Klienta do zwrotu podatku. Sąd uznał, że jeśli podatnik spełnia przesłanki materialne uprawniające do zwolnienia, to uchybienia w zakresie przesłanek formalnych nie wpływają na możliwość skorzystania ze zwolnienia, o ile możliwe jest stwierdzenie, że w sprawie zostały zużyte wyroby akcyzowe do celów zwolnionych. WSA uznał, że zaprezentowany przez organy podatkowe ścisły sposób wykładni, tj. iż m.in. jednostka miary ma wpływ na możliwość zwolnienia (w sprawie, gdzie z łatwością można dokładnie dokonać przeliczenia ton na kilogramy) narusza zasadę proporcjonalności. WSA wskazał wreszcie, że wykładnia organu podatkowego zaprezentowana w zaskarżonych decyzjach narusza także przepisy unijne, tj. Dyrektywę 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. WSA wyjaśnił, że zwolnieniu podlega zużycie wyrobów akcyzowych na cele zwolnione, co niewątpliwie miało miejsce w niniejszej sprawie. Faktury przedstawione przez Spółkę potwierdzały, że miał węglowy został nabyty przez zakład energochłonny.

Gratulujemy kolejnego sukcesu Zespołowi VAT, Akcyzy i Ceł.