1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Elektroniczny Dziennik Budowy – wejście w życie

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów na budowie bowiem odzwierciedla on przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych. Do jego założenia zobowiązany jest inwestor, co następuje m.in. po otrzymaniu pozwolenia na budowę, a w imieniu inwestora dziennik budowy prowadzi kierownik budowy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii system EDB (Elektroniczny Dziennik Budowy) ma zostać uruchomiony 27 stycznia 2023 r. Inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego i założeniu konta w ww. systemie będzie mógł wystąpić, poprzez system EDB, do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Każdemu wydawanemu dziennikowi budowy prowadzonemu w postaci elektronicznej będzie nadany w systemie EDB indywidualny numer.

Następnie, otrzymawszy taki dziennik, inwestor będzie mógł za pośrednictwem tego systemu udostępnić dziennik także pozostałym uczestnikom procesu budowlanego tj. m.in. kierownikowi budowy, projektantowi czy inspektorom nadzoru inwestorskiego. Dostęp ten umożliwi tym podmiotom dokonywanie wpisów w elektronicznym dzienniku budowy.

Ministerstwo informuje, że system EDB będzie dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, a także aplikacji mobilnej, która będzie działała także w trybie offline (bez dostępu do internetu).

Obecnie inwestor ma prawo wyboru czy chce prowadzić dziennik budowy w tradycyjnej formie papierowej czy też w wersji elektronicznej, w systemie EDB. Sytuacja ulegnie zmianie, z dniem 1 stycznia 2030 r. kiedy to wersja elektroniczna EDB będzie obowiązkowa.

 

  1. Kolejna propozycja nowelizacji prawa budowlanego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczyna prace nad kolejnymi zmianami prawa budowlanego.

Proponowane zmiany dotyczyć mają nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ich celem, zdaniem MRiT, jest w szczególności:

  • zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów (obecnie 4 metry);
  • nałożenie obowiązku by między balkonami na odrębnej płycie balkonowej musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości;
  • wprowadzenie minimalnej powierzchni dla lokalu użytkowego w nowym budynku, która będzie musiała wynosić nie mniej niż 25 m2 (tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania). Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. Jednakże w przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (wniosek organu administracji budowlanej do ministra);
  • zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej) – obecnie minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi wynosi 3h w dniach równonocy w godzinach 7-17;
  • zapewnienie regulacji, które będą uszczegółowieniem kwestii wyglądu plac zabaw, jego powierzchni i wyposażenia;
  • wprowadzenie konieczności zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnej;
  • wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

MTiR zapowiada także dalsze zamiany Prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym poprzez:

  • wprowadzenie wymogu przeprowadzania badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku;
  • niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy – zgodnie z planowanymi zmianami przepisów, do powierzchni kondygnacji nie będą wliczane powierzchnie balkonów, logii i tarasów, a powierzchnia zabudowy ma być liczona po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych.

Powyższe zapowiedzi Ministerstwa najpewniej znajdą odzwierciedlenie w projekcie noweli, na którą pewnie trzeba będzie zaczekać. Jednakże już teraz pojawiają się głosy wskazujące, że część postulowanych zmian w przypadku gdy weszłaby w życie, najprawdopodobniej będzie miała także niekorzystny wpływ na mieszkańców (nabywców), bowiem doprowadzić może w konsekwencji do wzrostu cen za metr kwadratowy nieruchomości.