Prawo w budowie – aktualności dla branży nieruchomości – Listopad 2022

24.11.2022

Bez kategorii

 

  1. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zakończyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które dotyczyły projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja zakłada przekazanie Gminom kompetencji, które mają ulepszyć planowanie ich przestrzeni, a mieszkańcom zapewnić dostęp do uporządkowanego Rejestru Urbanistycznego, dostępnego w systemie teleinformatycznym. Rejestr Urbanistyczny ma umożliwić obywatelom wgląd do etapu, na jakim jest dany projekt aktu prawnego.

Kolejnym z nowych instrumentów jakie ma wprowadzić nowelizacja, to plan ogólny Gminy. To akt prawa miejscowego obligatoryjnie uchwalany dla całego obszaru gminy, za wyjątkiem terenów zamkniętych. Plan ogólny gminy będzie narzędziem polityki przestrzennej gminy, a jego moc wiążąca obejmie miejscowe plany i decyzje o warunkach zabudowy. Skutkować to będzie uchyleniem dotychczasowych przepisów dot. studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Nowelizacja wprowadzi znaczne ułatwienia we współpracy jednostek samorządu terytorialnego i inwestorów. Narzędziem tej współpracy będzie zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI), który przewiduje zawarcie umowy urbanistycznej między inwestorem a gminą. Zastąpi on plan miejscowy gminy, a postanowienia będą zgodne z ogólnym planem gminy.

Idąc dalej projekt przewiduje wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w powiązaniu z istnieniem uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy i spełnieniem zgodności wskaźników urbanistycznych z planem ogólnym. Ważność decyzji o warunkach zabudowy już wydanych, będzie wynosić 5 lat od wejścia w życie ustawy, natomiast ważność nowych decyzji będzie wynosić 5 lat od momentu, kiedy staną się one prawomocne.

Przewidywana data uchwalenia wspomnianej nowelizacji to jeszcze koniec 2022 roku, natomiast data w której przepisy wejdą w życie to 30 dni od ogłoszenia. Istnieją jednak pewne wyjątki, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, dotyczy to Rejestru Urbanistycznego i cyfryzacji aktów planistycznych.

 

  1. Likwidacja użytkowania wieczystego w Polsce – planowo do końca 2023 roku

Zgodnie z zapowiedzą Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz zaproponowanym projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami – od 2023 r. wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów (tj. dotyczy w szczególności gruntów zajmowanych dziś przez przedsiębiorstwa i wszelkie inne organizacje) mają otrzymać roszczenie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Wniosek będzie wiążący dla samorządu i Skarbu Państwa.

Proponowane rozwiązania:

 

  • cena wykupu gruntu Skarbu Państwa to 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej (25-krotność przy płatności ratach), nie więcej jednak niż 60% gruntu;
  • w przypadku gruntu stanowiącego własność jednostek samorządy terytorialnego – cena wykupu to co najmniej 20-krotność opłaty rocznej, jednak nie więcej niż wartość gruntu;
  • dodatkowe preferencje w przypadku płatności jednorazowej przyznawane przez samorządy jeśli grunt ma zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe
  • w przypadku różnicy między wartością rynkową gruntu a ceną, możliwość rozliczenia w ramach limitu pomocy de minimis (czyli dozwolonego wsparcia publicznego) i ewentualna dopłata po przekroczeniu tego limitu.

 

  1. Podatek od nieruchomości w 2023 r. – znaczny wzrost

Górne granice stawek podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego. Wskaźnik ten według stanu na koniec czerwca 2022 roku wyniósł 11,8 proc.

Ostateczną decyzję odnośnie wysokości podatku od nieruchomości w roku 2023 r. na terenie m.st. Warszawy podjęli radni na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 17 listopada 2022 r. Od 2023 podatek od nieruchomości w Warszawie wzrośnie średnio o 12%.

Wzrost stawki obejmuje zarówno lokale mieszkalne, w tym przypadku wzrost stawki opłat wynosi około 11 gr w porównaniu z obowiązującą stawką w 2022 oraz te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za 1 m² budynku z przeznaczeniem na działalność gospodarczą stawka podatku od nieruchomości wzrośnie w 2023 r. do 28,78 zł. To więcej o 3,04 zł w stosunku do roku poprzedniego. Opłata za grunty związane z prowadzenie działalności gospodarczej wyniesie od stycznia 2023 r. – 1,16 zł, tj. wzrośnie o 13 gr w stosunku do roku poprzedniego.

 

  1. Uproszczenie procedur związanych z wycinką drzew

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od stycznia 2023 r. wycinka drzew na własnej działce ma być łatwiejsza. Wniosek o wycinkę drzewa będzie można złożyć online, przy czym nadal pozostaje możliwość składania wniosków bezpośrednio w urzędzie oraz za pośrednictwem poczty.

Dodatkowo więcej drzew (więcej gatunków) będzie można wyciąć bez zezwolenia czy nawet bez zgłoszenia, bowiem zmianie ulegnie lista drzew, które będzie można wyciąć bez zezwolenia.

29.04.2024

W gruncie rzeczy – aktualności dla branży nieruchomości – kwiecień 2024

Czytaj

24.04.2024

WHT przy wypłatach do alternatywnych funduszy inwestycyjnych

Czytaj

23.04.2024

Nie tylko w biznesie potrzeba skutecznych doradców. Praktyka Private Client

Czytaj

22.04.2024

Następstwo prawne zmarłego wspólnika w spółkach osobowych

Czytaj