Prawo w budowie – aktualności dla branży nieruchomości – Czerwiec 2022

27.06.2022

Pozostałe

1. Stawka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny nadal nie uchwalona. 

1 lipca 2022 r. wchodzi w życie Nowa Ustawa Deweloperska, którą utworzono Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Od tej daty. Deweloperzy, stosujący przepisy Nowej Ustawy Deweloperskiej będą zobowiązani odprowadzać  składkę na DFG od każdej wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ustawa określa jedynie maksymalną wysokość stawki, konkretną jej wysokość ma natomiast wskazać Minister Rozwoju w drodze rozporządzenia. Mimo, iż ustawa wchodzi w życie za niecałe dwa tygodnie nadal nie opublikowano wysokości tych stawek. Zgodnie z opublikowanym 28.04.2022r. projektem rozporządzenia, przewidziano w nim stawki w wysokości odpowiednio 0,45% przy otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym oraz 0,1% przy zamkniętym rachunku powierniczym.

Z publikacji na rządowym centrum legislacji wynika, że Ministerstwo nie uwzględniło uwag Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ani Polskiego Związku Firm Deweloperskich postulujących obniżenie stawek zaproponowanych w projekcie rozporządzenia. Natomiast z komentarzy do uwag Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i UOKiK, postulujących podwyższenie zaproponowanych w projekcie stawek wynika, że MRiT, świadome zwiększenia ryzyk na rynku  budowlanym i mieszkaniowym, spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę, proponuje pozostawić składkę w proponowanej w projekcie wysokości. W razie konieczności istnieje bowiem możliwość reagowania na zjawiska rynkowe przez odpowiednie dostosowywanie wysokości składek, w tym jej odpowiednie zwiększenie.

Powyższe sugeruje, że deweloperzy nie mają co liczyć na obniżenie stawek względem tych wskazanych w projekcie rozporządzenia, najprawdopodobniej również stawki te w tym momencie nie zostaną podwyższone. Ostateczną wysokość pierwszych stawek poznamy jednak zapewne dopiero 1 lipca 2022r., tj. w dniu wejścia w życie Nowej Ustawy Deweloperskiej.

2. 30 czerwca 2022 roku upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB obejmuje właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Sankcja grożąca za niezłożenie deklaracji w terminie to grzywna w wysokości nawet 5.000,00 złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, które to informacje mają pomóc w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce i walki ze smogiem.

Czas na złożenie deklaracji do CEEB ustalono na 12 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku natomiast instalacji nowego źródła ciepła, np. w razie wymiany pieca, lub oddania nowego budynku z nową instalacją do użytku, deklarację należy złożyć do 14 dni od uruchomienia instalacji.

3. Czy plany wprowadzania ograniczeń w poborze energii elektrycznej zaburzą sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw?  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209 ) (dalej: Rozporządzenie), Prezes URE, do dnia 31 maja każdego roku, zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki informację o uzgodnieniu planu wprowadzania ograniczeń z operatorem.

W przypadku ograniczeń wprowadzonych zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz ograniczeń zapisanych w IRiESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siecie Dystrybucyjnej) odbiorca zamawiający moc umowną o wartości co najmniej 300 kW, w zakresie posiadanego przez siebie obiektu, zobowiązany jest ograniczyć pobór energii elektrycznej na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP).

Zgodnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, celem nowych planów ograniczeń miała być: „poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju i mechanizmów wprowadzających ograniczenia w sposób jak najmniej uciążliwy dla podmiotów im podlegających”. Nie bez znaczenia jest trudna sytuacja polityczna i gospodarcza związana z wojną w Ukrainie.

Z informacji z rynku wynika, że przedstawione podmiotom gospodarczym nowe plany ograniczeń często w istotnym stopniu odbiegają od limitów poboru mocy, które przewidziane były planami ograniczeń w latach poprzednich. W przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni zasilania część odbiorców usługowych czy przemysłowych będzie zmuszona nie tylko ograniczyć pobór, ale wręcz wstrzymać działalność, czy nawet w skrajnych przypadkach zrezygnować z podtrzymywania zasilania dla tak krytycznych zasobów jak system klimatyzacji, wentylacji, monitoringu, czy przeciwpożarowy.

Ograniczenia w poborze na rok 2022 r. zostały wyznaczone w oparciu o zużycie w danym obiekcie w 2021 r. Z uwagi na liczne ograniczenia w obrocie gospodarczym wynikające z pandemii koronawirusa, przypadające na lata 2020-2021, istotna liczba odbiorców notowała w tym okresie zdecydowanie niższe pobory mocy względem chociażby 2019 r. Wśród takich podmiotów znajdowały się wszak nie tylko restauracje, hotele, siłownie, galerie handlowe, czy inne punkty użyteczności, ale też z uwagi na przerwane łańcuchy dostaw przemysł borykał się z przestojami produkcyjnymi. Dotyczyły to również obiektów biurowych, które w związku z pandemią i pracą zdalną w większości pozostawały puste, w przeciwieństwie do roku obecnego.

Aktualnie trwają negocjacje z operatorami odnośnie możliwych modyfikacji projektowanych planów ograniczenia energii.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj