Polski Ład – projekt zmian regulacji w zakresie cen transferowych

30.07.2021

Pozostałe

W dniu 26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiadany jako „Polski ład” projekt zmian w zakresie rozwiązań podatkowych, w tym w szczególności podatków dochodowych.

Proponowane rozwiązania dotyczą również regulacji o cenach transferowych. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje, że proponowane zmiany mają przede wszystkim charakter upraszczająco-porządkowy.

Poniżej przedstawiono główne założenia w zakresie cen transferowych:

  • Wydłużono termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.
  • Wydłużono termin na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Informacja składana jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie do Szefa KAS. Ponadto określono krąg podmiotów uprawnionych do podpisywania informacji o cenach transferowych, tj. osobę fizyczną, osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale oraz kierownika jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
  • Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie składane w ramach składania informacji o cenach transferowych.
  • Dopuszczono możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus na podstawie dowodu księgowego. Ponadto podatnik nie musi już informować w składanym zeznaniu rocznym o dokonaniu korekty cen transferowych.
  • Rozszerzono katalog transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. transakcji zawieranych wyłącznie pomiędzy położonymi w Polsce zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych, mającymi siedziby/zarząd na terytorium UE lub EOG oraz transakcji zawieranych przez położony w Polsce zagraniczny zakład (podmiotu mającego siedzibę w UE lub na terytorium EOG) z podmiotem powiązanym będącym polskim rezydentem, przy założeniu że podmioty te nie poniosły straty podatkowej oraz nie korzystają ze zwolnień określonych w ustawie.

Ponadto zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych objętych uprzednim porozumieniem cenowym, porozumieniem inwestycyjnym i podatkowym, a także transakcji objętych mechanizmem safe harbour (pożyczki, kredyty, obligacje, rozliczenia w zakresie tzw. czystego refakturowania).

  • Doprecyzowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu, umów ubezpieczenia oraz umów reasekuracji, a także umów spółki niebędącej osobą prawną.
  • Doprecyzowano, że warunki dotyczące safe harobur w zakresie pożyczek (kredytu, obligacji), tj. w zakresie oprocentowania powinny zostać spełnione każdorazowo w przypadku zmiany umowy pożyczki (kredytu, obligacji).
  • W zakresie elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych rozszerzono katalog transakcji kontrolowanych, dla których nie jest wymagane przygotowanie analizy porównawczej lub analizy zgodności, tj. transakcji kontrolowanych między podmiotami powiązanymi będącymi mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami, a także innych niż transakcje kontrolowane zawierane z tzw. „rajami podatkowymi” (pośrednie i bezpośrednie).
  • Wydłużono termin na przedłożenie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie organów podatkowych do 14 dni.
  • Organ podatkowy będzie uprawniony do żądania przedstawienia lokalnej dokumentacji w terminie 30 dni dla transakcji kontrolowanych, co do których podatnik był zwolniony z obowiązku dokumentacyjnego (safe harbour finansowy).

Wprowadzono zwolnienie ze składania formularza ORD-U (informacji o umowach zawartych z nierezydentami) dla podmiotów zobowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych (dla informacji składanych po 31 grudnia 2021 r.).

Gdyby mieli Państwo pytania związane z Cenami Transferowymi, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj