Polski Ład 2.0 – proponowane zmiany w CIT

04.07.2022

Pozostałe

Polski Ład 2.0 – proponowane zmiany w CIT

28 czerwca 2022 roku na rządowych stronach został opublikowany projekt zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, a także niektóre inne akty prawne (dalej „Projekt”). Projekt stanowi w praktyce korektę tzw. Polskiego Ładu, obejmującą zarówno złagodzenie obszarów uznawanych za kontrowersyjne, jak i upraszczającą część rozliczeń.

Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku minimalnym

Od 1 stycznia 2022 r. w Ustawie o CIT zaczęły obowiązywać przepisy dot. opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym w wysokości 10% podstawy opodatkowania, do zapłaty którego będą zobowiązane podmioty, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazują niski dochód z działalności operacyjnej, tzn. nieprzekraczający 1% przychodów.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie konstrukcji podatku minimalnego, tj. w szczególności:

  1. podwyższenie, do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego),
  2. wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – według wyboru podatnika (podstawą opodatkowania może być 4% przychodów lub 2% przychodów powiększonych o tzw. koszty pasywne).
  3. rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji).

Stosowanie powyższych przepisów zostało jednak zawieszone w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zmiana przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC)

W zakresie przepisów o CFC zostały zaproponowane zmiany w następującym zakresie:

  • wprowadzenie przepisów mających na celu eliminację podwójnego opodatkowania CFC w przypadku wypłaty dywidendy pomiędzy zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi pozostającymi w tej samej strukturze holdingowej – mechanizm polega na pomniejszeniu (po spełnieniu odpowiednich warunków wskazanych w ustawie) podatku od dochodów z dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej o odpowiednią część podatku z dochodów zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej.
  • doprecyzowanie przesłanki dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki kontrolowanej w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku;
  • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej, będąca zmianą o charakterze uzupełniającym.

Zmiany w zakresie Polskiej Spółki Holdingowej

W odniesieniu do przepisów dotyczących Polskiej Spółki Holdingowej, wprowadzone zmiany modyfikują definicję spółki zależnej oraz spółki holdingowej, w znaczący sposób upraszczając wejście do reżimu przewidzianego dla PSH.

Projekt przewiduje wsteczne (tj. od 1 stycznia 2022 r.) usunięcie warunku braku posiadania przez spółkę zależną więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach oraz posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Oznacza to, że spółki zależne będą mogły nabywać akcje / udziały / ogół praw i obowiązków innych podmiotów. W przypadku wypłaty dywidendy ze spółki zależnej do spółki holdingowej, przepisy mają zostać zmodyfikowane w taki sposób, aby wyłączyć obowiązek poboru podatku u źródła.

Planowana zmiana wykreśla również wstecznie warunek niekorzystania ze zwolnień podatkowych dla odsetek i dywidend wypłacanych między spółkami, implementowanych w oparciu o przepisy wspólnotowego (tj. z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

Projektowane zmiany potwierdzają stanowisko Dyrektora KIS wyrażone w interpretacjach indywidualnych, że dywidendy lub zyski ze zbycia udziałów/akcji będą zwolnione, jeżeli na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z tego tytułu warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia będą spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku.

Zmiany w estońskim CIT

Projekt wprowadza także modyfikacje w zakresie estońskiego CIT, dotyczące reguł wejścia i funkcjonowania w reżimie.

Zmodyfikowano m.in. sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Druga zmiana w zakresie ryczałtu od dochodów spółek dotyczy prawa podatnika do wyboru opodatkowania estońskim CIT przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego oraz doprecyzowanie, że w odniesieniu do zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT, tj. ZAW-RD, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy CIT. Zawiadomienie to składane będzie do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem.

Zmieniony zostanie także warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (dookreślenie, że zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych). Podatek należny od dochodu z przekształcenia podatnik będzie zobowiązany uiścić w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.

Zmodyfikowany został także termin zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy on również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Ponadto planowana jest zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, także zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

Projekt doprecyzowuje kwotę podlegającą wyłączeniu z kosztów podatkowych. Wyłączeniu podlegać wyższa kwota (kwota 3 000 000 zł; 30% EBITDA). Przepisami dot. limitowania kosztów nie będą objęte przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

Celem projektu jest usunięcie błędu ustawodawcy polegającego na wymuszeniu na podatnikach stosowania niższego (zamiast wyższego) z limitów.

Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, planowane jest uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie m.in. z uwagi na istotne wątpliwości interpretacyjne w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i o cenach transferowych,  postulaty organizacji branżowych oraz szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę.

 

 

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj