W dniu 28 czerwca 2022 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy, w którym zaproponowano istotne modyfikacje w przepisach dotyczących dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych:

  • W zakresie transakcji realizowanych pośrednio z podmiotem rajowym wprowadzono progi wartościowe zależne od rodzaju realizowanej transakcji, tj. dla transakcji towarowych i finansowych będzie to 2,5 mln zł. Natomiast w przypadku pozostałych transakcji próg pozostaje niezmieniony i wynosi 0,5 mln zł.
  • Doprecyzowano, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności z tytułu transakcji, tj. badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczy jedynie podmiotu otrzymującego należność.
  • Zaproponowano, że w przypadku transakcji krajowej, gdzie zarówno wypłacający, jak i otrzymujący należność podlegają krajowej jurysdykcji, obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążył jedynie na podmiocie otrzymującym należność.
  • Zaproponowano odejście od obowiązującej obecnie konstrukcji domniemania rzeczywistego właściciela na rzecz wprowadzenia wyłączenia stosowania obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych, jeżeli podmiot otrzymujący należność wynikającą z transakcji nie dokonuje w roku podatkowym związanych z otrzymaną należnością rozliczeń z podmiotem rajowym lub nie jest powiązany z podmiotem rajowym.
  • Spełnienie warunków uprawniających do zastosowania powyżej wskazanego wyłączenia będzie mogło mieć zastosowanie m.in. w przypadku gdy zostaną one wykazane oświadczeniem podmiotu otrzymującego należność.
  • Zaproponowano ułatwienie w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności – w przypadku weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego, wystarczające jest pozyskanie oświadczenia od podmiotu otrzymującego należność, że jest on rzeczywistym właścicielem należności albo że rzeczywistym właścicielem należności nie jest podmiot rajowy.
  • Zaproponowano również wprowadzenie przepisu przejściowego, który zezwalałby na retroaktywne stosowanie proponowanych zmian do transakcji realizowanych w 2021 r.
  • Dodatkowo, podwojono próg istotności dla bezpośrednich transakcji rajowych do 200 tys. zł.

 

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami z zakresu cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.