27 lipca 2021 r. odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który uwzględnił skargę kasacyjną sporządzoną i wniesioną w imieniu klienta przez naszych ekspertów dr. Radosława Bulejaka oraz dr. Jacka Matarewicza. Przedmiotem sporu była wysokość straty poniesionej w 2012 r. w kwocie ponad 29 mln zł. Wyrok w pierwszej instancji został wydany w 2018 r.

Nasi pełnomocnicy kwestionowali sposób ustalenia przez organy podatkowe dochodu z tytułu konwersji wierzytelności skarżącej na udziały spółki zagranicznej. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z argumentacją zaprezentowaną w skardze kasacyjnej oraz w przedstawionych przez nas ekspertyzach prawnych, że ustawa o CIT, podobnie jak ustawa o PIT, opodatkowuje dochód a nie przychód. Natomiast nowelizacja przepisów w zakresie dopuszczalności uwzględnienia kosztów własnej wierzytelności, która nastąpiła w 2015 r., miała charakter jedynie doprecyzowujący, co potwierdziła ostatnia uchwała NSA (II FPS 2/21).

Kwestią sporną było również zastosowanie przepisów o cenach transferowych w zakresie zysku ze sprzedaży inwestycji. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z nami, że popełniono w sprawie wiele błędów metodologicznych, w szczególności przeprowadzono błędną analizę porównywalności.

Końcowo, Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wniosek pełnomocników o uchylenie również decyzji podatkowej. Sąd zgodził się, że spór trwa już ponad 4 lata i niepotrzebne jest zwracanie sprawy do Sądu I instancji.