E-doręczenia – nowy termin stosowania przepisów dla spółek

09.06.2022

Pozostałe

W maju 2021 r. pisaliśmy o obowiązkach przedsiębiorców wynikających z nowej regulacji dotyczącej e-Doręczeń na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. Już w październiku 2022 r. obowiązkowi wprowadzenia e-Doręczeń mieli podlegać przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. 

Aktualnie jednak ponownie znowelizowano Ustawę i powtórnie odroczono termin ostatecznego wdrożenia
e-Doręczeń dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS
. 27 maja 2022 r. weszła bowiem w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.
Wydłuża ona termin wejścia w życie konkretnych rozwiązań e-Doręczeń m.in dla spółek. 

Celem e-Doręczeń jest przede wszystkim usprawnienie kontaktów pomiędzy podmiotami publicznymi
a niepublicznymi, poprzez wprowadzenie doręczeń elektronicznych jako głównego i domyślnego narzędzia obiegu korespondencji. e-Doręczenia to usługa, która umożliwić ma wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru a po aktywacji adresu do e-Doręczeń będzie on adresem do korespondencji urzędowej danego przedsiębiorcy. System e-Doręczeń ma zastąpić zatem tradycyjne przesyłki rejestrowane.

NOWE TERMINY DLA SPÓŁEK:

W aktualnym brzmieniu Ustawy decyzję o ostatecznym terminie rozpoczęcia stosowania e-Doręczeń
dla
podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS pozostawiono ministrowi właściwemu
ds. informatyzacji

Po spełnieniu uwarunkowań technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla systemu e-Doręczeń, minister ogłosi w Dzienniku Ustaw RP komunikat określający termin jego wdrożenia m.in. dla spółek.

Aktualnie zatem Ustawa nie precyzuje dokładnych terminów powstania obowiązku założenia adresu do e-Doręczeń dla spółek, ma on bowiem zostać określony specjalnym komunikatem ministra.

Maksymalny termin wdrożenia e-Doręczeń dla spółek wyznaczono jednak na 1 stycznia 2024 r.

Komunikat z terminem wdrożenia e-Doręczeń ma zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP z co najmniej
90-dniowym wyprzedzeniem. Od terminu wskazanego w komunikacie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą miały zatem 90 dni na wywiązanie się z obowiązku posiadania skrzynki z adresem do
e-Doręczeń.

Z kolei przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych w terminie do 1 października 2026 r.

Szczegółowy opis obowiązków przedsiębiorców wynikających z e-Doręczeń znajduje się w naszym poprzednim alercie dostępnym pod linkiem: https://tomczykowscy.pl/aktualnosci/doreczenia-elektroniczne-nowe-obowiazki-po-stronie-przedsiebiorcow 

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj