Alert prawny – Zbliża się termin na sporządzenie i przekazanie pierwszych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

15.01.2021

Pozostałe

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek corocznego przekazania do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego sprawozdania zawierającego informacje o stosowanych przez nie w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pierwsze takie sprawozdanie za rok 2020 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia b.r.

Niewywiązanie się z obowiązku przekazania sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie, za które podatnik może zostać ukarany grzywną.

JAKIE PODMIOTY SĄ OBOWIĄZANIE DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ?

Zgodnie z art. 13a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zobowiązanymi do złożenia przedmiotowego sprawozdania o terminach zapłaty są kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą o CIT”.

Tym samym, krąg podmiotów zobowiązanych do złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych został określony poprzez odesłanie do art. 27b ust. 2 Ustawy o CIT, który w aktualnie obowiązującym brzmieniu wymienia 3 kategorie podmiotów, tj.:

 1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. (innych niż podatkowe grupy kapitałowe),u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego;
 3. spółki nieruchomościowe.

Obowiązek składania sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty w transakcjach handlowych spoczywa na kierownikach wskazanych powyżej podmiotów. Są nimi członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego danego podmiotu, a w przypadku organu wieloosobowego są to członkowie tego organu.

W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie składa odrębnie kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

W tym miejscu należy zauważyć, że katalog podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 Ustawy o CIT został rozszerzony o spółki nieruchomościowe dopiero z dniem 01.01.2021 r. (z tym dniem definicja „spółki nieruchomościowej” została wprowadzona do Ustawy o CIT). Tym samym, w obecnym stanie prawnym spółki nieruchomościowe formalnie podlegają więc obowiązkowi sprawozdawczemu w zakresie stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych, jednak pojawia się istotna wątpliwość, czy przedmiotowe sprawozdanie powinno zostać przez te spółki złożone już za rok 2020, pomimo, że w tym okresie pojęcie „spółki nieruchomościowej” w ogóle nie funkcjonowało w obrocie prawnym, czy też obowiązek ten zaistnieje dopiero za rok 2021.

JAKIE DANE BĘDZIE ZAWIERAĆ SPRAWOZDANIE?

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty będzie zawierało informacje dotyczące czterech rodzajów świadczeń pieniężnych związanych z danym podmiotem, tj.:

 1. świadczeń pieniężnych otrzymanych przez podmiot w poprzednim roku kalendarzowym z rozbiciem na 4 grupy według terminu:

nieprzekraczającego 30 dni,
od 31 do 60 dni,
od 61 do 120 dni,
przekraczającego 120 dni

 • od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

 1. świadczeń pieniężnych spełnionych przez podmiot w poprzednim roku kalendarzowym z rozbiciem na 4 grupy według terminu:

nieprzekraczającego 30 dni,
od 31 do 60 dni,
od 61 do 120 dni,
przekraczającego 120 dni

 • od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.

 1. świadczeń pieniężnych nieotrzymanych przez podmiot w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 2. świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym przez podmiot w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Sprawozdania za 2020 r. obejmują swoim zakresem również dane dotyczące świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 roku.

Powyższe oznacza, że w sprawozdaniu za 2020 r. powinny ujęte zostać również odpowiednie świadczenia pieniężne dokonane w 2020 roku nawet, jeżeli wynikają one z umów zawartych w 2019 roku i wcześniejszych.

SPOSÓB PRZEKAZANIA SPRAWOZDAŃ.

Sprawozdania o stosowanych przez terminach zapłaty w transakcjach handlowych można składać do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego bądź Podpisu Kwalifikowanego.

Sprawozdania przekazane przez podatników zostaną opublikowane przez MR w Biuletynie Informacji Publicznej („BIP”).

NASZE WSPARCIE.

Sporządzenie sprawozdania o zatorach płatniczych może okazać się czasochłonne i dolegliwe z uwagi na konieczność zgromadzenia szczegółowych danych oraz ich weryfikację. W związku z tym jesteśmy do Państwa dyspozycji – możemy wspomóc Państwa w zakresie:

 1. weryfikacji podlegania przez danego przedsiębiorcę obowiązkowi zgłoszenia przedmiotowego sprawozdania o stosowanych terminach płatności;
 2. wyznaczenia zakresu transakcji i płatności podlegających zgłoszeniu w ww. sprawozdaniu;
 3. określenia zasad uwzględniania w ramach sprawozdania określonych rodzajów płatności;
 4. ustalenia właściwych terminów płatności transakcji objętych obowiązkiem raportowania;
 5. wsparcia przy wypełnieniu oraz złożenia sprawozdania na podstawie dokonanej analizy.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj