Alert podatkowy – Zapowiedź nowych ulg na innowacje

14.06.2021

Pozostałe

Ministerstwo Finansów w ramach tzw. „Polskiego Ładu” ogłosiło zamiar wprowadzenia od przyszłego roku pakietu nowych ulg podatkowych nakierowanych na innowacje.

W ramach ulg na innowacje zostały zapowiedziane 4 propozycje:

1. modyfikacja założeń Ulgi B+R oraz ulgi IP Box,

2. ulga na prototyp,

3. ulga na robotyzację,

4. ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników.

 

1. Umożliwienie jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box

Pierwsza planowana zmiana ma dopuszczać jednoczesne korzystanie z ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Obecnie nie jest bowiem możliwe odliczenie ulgi B+R od dochodu wykazanego w ramach ulgi IP Box. Zmiana będzie miała znaczenie głównie dla podmiotów, które dotychczas w 100% generowały dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box’a. Dotychczas podmioty te nie mogły w praktyce skorzystać z ulgi B+R.

2. Ulga na prototyp

Dotychczas opracowywanie i wytwarzanie prototypów przedsiębiorcy mogli, co do zasady, rozliczać w ramach ulgi B+R. Ulga na prototyp ma w założeniach wspomóc przedsiębiorców poprzez zaoferowanie tańszego sposobu na wytworzenie prototypu i wdrożenie go do produkcji. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na podjęcie prac nad wytworzeniem prototypu będzie mógł zaliczyć określone wydatki podwójnie w koszty uzyskania przychodów (możliwość podwójnego odliczenia zostanie ograniczona do 30% wydatków – przy tym nie więcej niż 10% dochodów).

Ulga na prototyp ma być rozliczana na podobnych zasadach do ulgi B+R (tj. poprzez zeznanie roczne). Przepisy mają zawierać katalog zamkniętych wydatków, które będą mogły zostać uznane za wydatki kwalifikowane. Na chwilę obecną wiadomo, że do wydatków kwalifikowanych mają być zaliczane m.in. wydatki poniesione na rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac badawczo-rozwojowych, zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu oraz koszty ich ulepszenia i dostosowania.

3. Ulga na robotyzację

Ministerstwo Finansów potwierdziło zamiar wprowadzenia ulgi na robotyzację. Z ulgi na robotyzację skorzysta przedsiębiorca, który będzie automatyzował swoją produkcję, tj. zakupi i zaimplementuje robota przemysłowego.

Zgodnie z zapowiedziami za wydatki kwalifikowane w ramach ulgi na robotyzację będą uważane m.in.:

  • koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, maszyn i urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które będą służyć ergonomii i bezpieczeństwu pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie będzie zachodzić interakcja człowieka z robotem przemysłowym,
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomieniai przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych,
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych orazopłaty ustalone w umowie leasingu
  • finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

W rezultacie ulgi na robotyzację przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia od dochodu dodatkowo 50% powyżej wskazanych kosztów. Zwracamy uwagę, że aby skorzystać z tej ulgi wydatki powinny być poniesione po rozpoczęciu jej obowiązywania. Planowana data startu ulgi to styczeń 2022 r.

4. Ulga na innowacyjnych pracowników

Zgodnie z zapowiedziami, katalog innowacyjnych pracowników ma obejmować m.in. programistów, badaczy, wynalazców, inżynierów czy specjalistów farmacji, wirusologii i innych. Obecnie oczekujemy na projekt ustawy, który pokaże, kogo Ustawodawca będzie uważał za innowacyjnych pracowników.

Z tej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność badawczo-rozwojową oraz
  • zatrudniają pracowników do jej wykonywania.

Korzyścią będzie możliwość zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych uzyskiwanych przez tzw. innowacyjnych pracowników. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania wymagane będzie zaangażowanie innowacyjnego pracownika w działania B+R, posiadania przez pracownika tytułu naukowego lub wybranego tytułu zawodowego.

Ulga na innowacyjnych pracowników ma pozwolić oferowanie lepszych warunków płacowych wysoko wykwalifikowanym pracownikom.

 

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj