Podatnik może odliczyć 100% VAT i rozpoznać 100% kosztu uzyskania przychodu od czynszu inicjalnego/opłaty wstępnej dot. leasingu operacyjnego.

Jak wynika z najnowszych interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadku zamiaru wykorzystywania pojazdu wyłącznie na cele działalności gospodarczej, podatnik po uprzednim złożeniu we właściwym terminie VAT-26, może skorzystać z 100% odliczenia kwoty podatku naliczonego, niezależnie od tego, że za jakiś czas przeznaczenie tego pojazdu się zmieni. W konsekwencji, podatnik, który nabył prawo do używania pojazdu na mocy umowy leasingu operacyjnego, używając auta wyłącznie do celów służbowych, może nie tylko odliczyć 100% VAT od kwoty raty leasingowej, ale także może dokonać takiego odliczenia od kwoty czynszu inicjalnego/opłaty wstępnej, jeżeli w dacie ich poniesienia samochód jest/ma być wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Organ interpretacyjny potwierdza ww. prawo, pomimo że elementem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest „rychła” zmiana przeznaczenia pojazdu niedługo po poniesieniu wydatku z tytułu opłaty wstępnej/czynszu inicjalnego.

Przypomnę tylko, że aby móc skorzystać z przedmiotowego odliczenia, koniecznym jest – oprócz złożenia wspomnianego zgłoszenia VAT-26 – prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Wyłączony powinien być użytek prywatny. W tym celu warto więc wprowadzić regulamin określający zasady korzystania z samochodu osobowego. Taki regulamin powinien opisywać przede wszystkim procedurę wydawania pojazdu do służbowego użytku, sposoby dokumentowania celu podróży, weryfikowania ilości przejechanych kilometrów oraz nadzoru nad zgodnością tych wartości. Określone w ten sposób zasady używania pojazdu muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku. Należy przy tym podkreślić, iż jak wynika z przedmiotowych interpretacji, użytek prywatny trzeba postrzegać w kategoriach potencjalnej możliwości, a nie dopiero faktycznego użycia pojazdu do celów prywatnych.

Jednocześnie, systemowi korekt podatku odliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu (art. 90b ustawy o VAT) podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Nie podlega temu systemowi leasing operacyjny, co czyni zmianę wykorzystania bardziej atrakcyjną podatkowo.

Przypominamy, że również na gruncie przepisów o podatkach dochodowych istnieje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 100% wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, jeżeli jest on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Używanie samochodu jedynie w celach służbowych trzeba udowodnić na podobnych zasadach, co w przepisach o VAT, a więc m.in. poprzez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Co prawda limit 75% v. 100% obejmuje wyłącznie wydatki eksploatacyjne, a więc nie dotyczy rat leasingowych (tu istnieje prawo do 100% zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych do łącznej kwoty nieprzekraczającej 150.000 zł lub 225.000 zł), to jednak interpretacje w zakresie VAT mogą stać się inspiracją do „chwilowo” zmienianego przeznaczenia pojazdu, motywowanego potrzebą korzystnego odliczenia wydatków na gruncie ustaw o podatkach dochodowych.

Warto odnotować, że interpretacje indywidualne nie odnoszą się do potencjalnych ryzyk natury procesowej, które mogą wyłączyć walor ochronny interpretacji. Chodzi tu o ryzyko zarzutu nadużycia prawa (art. 5 ust. 4-5 ustawy o VAT), które polega na zakwestionowaniu przez organ podatkowy możliwości 100% odliczenia VAT naliczonego od czynszu inicjalnego/opłaty wstępnej, jeżeli podatnik dokonał takiej a nie innej kwalifikacji/oceny zdarzenia kierując się wyłącznie korzyścią podatkową. Nie można wykluczyć, że organ podatkowy dojdzie do wniosku, że podatnik od początku wiedział, że samochód będzie wykorzystywany do celów prywatnych, a złożenie informacji VAT-26 potraktował instrumentalnie, jako szansa na uzyskanie korzyści podatkowej. Można sobie wyobrazić, że na takie „sztuczne” – w ocenie skarbówki – działanie podatnika prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą będą wskazywać takie okoliczności jak m.in. brak innego prywatnego samochodu, za pomocą którego podatnik będzie mógł zaspokajać życiowe potrzeby związane z korzystaniem z samochodu, np. wyjazd na wakacje, wyjazd na zakupy, odwiezienie dzieci do szkoły czy przedszkola.

Powyższe ryzyka nie oznaczają oczywiście, że podatnik jest pozbawiony prawa do 100% odliczenia VAT naliczonego od czynszu inicjalnego / opłaty wstępnej, jeżeli zakres wykorzystania samochodu ulegnie zmianie. To obiektywne okoliczności powinny decydować o takiej zmianie, a nie wyłącznie pozorna deklaracja wykorzystania samochodu w określonym zakresie. Aby więc uzyskana interpretacja chroniła podatnika i oddawała istotę planowanych zadań gospodarczych, do których wykorzystywany będzie samochód osobowy, warto zlecić profesjonaliście przygotowanie rzeczowego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W przypadku zainteresowania tym tematem, zapraszamy oczywiście do kontaktu.