Alert podatkowy: MF wyjaśnia transakcje w zakresie kart paliwowych

17.02.2021

Pozostałe

Ministerstwo Finansów („MF”) opublikowało interpretację ogólną prawa podatkowego, opisującą skutki podatkowe transakcji rozliczanych przy pomocy kart paliwowych. MF przedstawiło w interpretacji listę przesłanek umożliwiających zakwalifikowanie transakcji w zakresie kart paliwowych jako świadczenie usług albo dostawę towarów. Ustalenie rodzaju świadczenia ma bowiem kluczowe znaczenie przy ocenie skutków transakcji z perspektywy VAT.

W typowym schemacie zakupu paliwa z wykorzystaniem karty paliwowej występują trzy podmioty:

  1. dostawca paliwa (stacja paliw),
  2. podmiot pośredniczący (udostępnia odbiorcy karty paliwowe),
  3. odbiorca (za pomocą ww. kart dokonuje zakupu od dostawcy).

Jeżeli uznamy, że podmiot pośredniczący nabywa od dostawcy paliwo, a następnie dokonuje jego sprzedaży na rzecz odbiorcy, należy rozpoznać dostawę towarów. Jeżeli jednak podmiot pośredniczący nie nabywa towaru, lecz świadczy usługę polegającą na rozliczeniu zakupu dokonanego przez odbiorcę, wówczas charakter jego transakcji jest odmienny. Świadczenie usług rozliczeniowych może bowiem być uznane za realizację usługi zwolnionej z VAT. Warto zatem prześledzić omawiane poniżej wytyczne MF oraz zwrócić szczególną uwagę na to, czy jako przedsiębiorcy prawidłowo kwalifikujemy transakcje VAT z wykorzystaniem kart paliwowych.

Jak wskazuje interpretacja, transakcja udostępniania kart paliwowych powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli w danym przypadku doszło do łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  1. nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  2. wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  3. odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  4. rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Treść interpretacji wskazuje, że skutki podatkowe mogą być uzależnione od okoliczności danej sprawy. Warto więc zweryfikować czy postanowienia umów regulujących stosowanie kart paliwowych pozostają spójne z treścią interpretacji MF. Prawidłowe określenie, czy dochodzi do dostawy towarów, czy też świadczenia usług związanych z użyciem kart paliwowych może nas uchronić przed zaległością podatkową w VAT – zarówno po stronie podmiotu pośredniczącego, jak i odbiorcy – a także przed zarzutem użycia tzw. „pustej faktury”.

Ministerstwo Finansów poinformowało jednocześnie, że 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, wskutek czego doszło do utraty aktualności, a tym samym mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych w zakresie tego przepisu. Oznacza to, że uzyskana przez podatnika interpretacja indywidualna prawa podatkowego, dotycząca kart paliwowych (jeżeli odwołuje się do powyższego przepisu) może nie być uznawana przez organy podatkowe za aktualną.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z transakcjami z użyciem kart paliwowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

15.07.2024

Reforma planistyczna może zablokować inwestycje na gruntach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Czytaj

12.07.2024

Z uproszczonego odrolnienia będzie można skorzystać najwcześniej w 2026 r.

Czytaj

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj