Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT

27.01.2021

Pozostałe

Przypominamy! Żeby skorzystać z estońskiego CIT, należy złożyć określone przepisami zawiadomienia (ZAW-R oraz OSW-R) do 31 stycznia 2021 roku (w przypadku, gdy rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym).

W naszej ocenie, rozwiązanie to może być korzystne dla spółek, które osiągają zyski i zamierzają je reinwestować, a jednocześnie nie korzystają z ulg podatkowych (np. ulgi B+R). W rezultacie podatek dochodowy płatny będzie zasadniczo dopiero w momencie dystrybucji zysku do wspólników. Zaletą korzystania z estońskiego CIT jest także prowadzenie jednej księgowości, tj. rachunkowej, bez konieczności uwzględniania kazuistycznych korekt wynikających z przepisów podatkowych.

Aby skorzystać z estońskiego CIT należy spełnić następujące warunki:
formy prowadzonej działalności – tylko spółka kapitałowa (sp. z o.o. oraz akcyjna) może skorzystać z tego rozwiązania;
posiadania odpowiedniej struktury właścicielskiej – udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne; spółka nie może posiadać udziałów w innych podmiotach ani innych praw majątkowych związanych z prawem do zysku;
przychodów – przychody w roku poprzedzającym rozpoczęcie korzystania z tzw. estońskiego CIT nie mogą przekroczyć poziomu 100 mln zł brutto;
struktury przychodów – tzw. przychody pasywne i zrównane z nimi nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej;
poziomu zatrudnienia – min. 3 osoby w przeliczeniu na pełny etat;
planowanych inwestycji – należy ponosić nakłady inwestycyjne w określonej ustawowo wysokości;
sprawozdawczości – za okresy korzystania z estońskiego CIT spółka powinna sporządzać sprawozdanie zgodne z ustawą o rachunkowości.
Niektóre spółki (np. instytucje finansowe) są wyłączone z możliwości korzystania z omawianego rozwiązania. Z kolei, dla małych podatników przewidziane są pewne uproszczenia.

Jeżeli rok podatkowy spółki, która zamierza skorzystać z estońskiego CIT, pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 stycznia 2021 roku należy złożyć następujące zawiadomienia:

ZAW-R – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (składa spółka)
OSW-RD – oświadczenie o podmiotach, w których udziałowiec lub akcjonariusz posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub inwestycji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów pośredniczących (oświadczenie składają osoby fizyczne będące udziałowcem lub akcjonariuszem spółki planującej skorzystanie z estońskiego CIT);
Przypominamy, że przejście na tzw. estoński CIT oznacza konieczność przygotowania spółki do nowego systemu rozliczeń, w szczególności rozliczenie strat oraz tzw. różnic przejściowych. Przed podjęciem decyzji o zmianie modelu opodatkowania, rekomendujemy także ocenę, czy spółka – oprócz dystrybuowanego zysku – nie będzie zobowiązana do opodatkowania także innych kategorii wskazanych w ustawie o CIT (np. dochody z tytułu ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą itd.).

Tym samym, spółka, która zamierza skorzystać z estońskiego CIT powinna:
spełniać ustawowe kryteria;
złożyć do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania;
posiadać stosowne oświadczenia od swoich udziałowców/akcjonariuszy;
przygotować księgi i rozliczenia podatkowe na nowy system rozliczeń podatku.

  1. wizję i misję podatkową,
  2. długoterminowe cele podatkowe uwzględniające ich wpływ na realizację celów biznesowych,
  3. akceptowalny poziom ryzyka podatkowego oraz sposoby ograniczania ryzyka podatkowego,
  4. poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu tzw. planowania podatkowego,
  5. przyjęte procedury w zakresie wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem podatkowym,
  6. przyjęte procedury dotyczące sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych,
  7. przyjętą strategie płatności zobowiązań podatkowych, oraz
  8. prezentację podejścia podmiotu do relacji biznesowych z podmiotami:

a) z tzw. rajów podatkowych,

b) z podmiotami powiązanymi, oraz

c) kwestii dotyczących unikania oraz uchylania się od opodatkowania.

Uważamy, że zakres strategii powinien być zgodny ze wskazówkami KAS. Strategia podatkowa powinna być zatem kompleksowym dokumentem, przyjętym przez zarząd, opisującym kierunki i cele działania podmiotu w obszarze podatkowym.

Opracowanie i wdrożenie strategii w dużych przedsiębiorstwach będzie wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym zaangażowania pracowników na różnych szczeblach i w różnych departamentach. Szacujemy, że przygotowanie strategii, jej akceptacja i wdrożenie może zająć ok. 4-6 miesięcy.

Sposób i termin przekazywania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Ustawa o CIT zobowiązuje podatników do zamieszczania informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy w języku polskim (bądź z tłumaczeniem na język polski), na swojej stronie internetowej w terminie do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Brak jest przepisów przejściowych odnośnie pierwszego roku podatkowego, za który po raz pierwszy powinna być opublikowana informacja o realizowanej strategii. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika jednak, że podatnicy są obowiązani do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii już za rok 2020, tj. w terminie do 31 grudnia 2021 r. Zatem w zakresie strategii na 2020, należy odtworzyć / spisać strategię istniejącą w przedsiębiorstwie w tymże roku.

Sankcje za niewypełnienie obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

W przypadku niewypełnienia obowiązku w wyznaczonym terminie, podatnik podlega karze pieniężnej nakładanej w formie decyzji w wysokości do 250.000 zł.

Umowa o współdziałanie

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. duzi podatnicy mogą zawrzeć z szefem KAS umowę o współdziałanie. Dotyczy to podmiotów, u których wartość przychodu przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartość 50 mln euro (a zatem, ci sami, którzy są zobowiązani do publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej). Umowa z szefem KAS o współdziałanie daje dużo korzyści, jak np. ograniczenie kontroli podatkowych, sankcji finansowych oraz w zakresie KKS, wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), z wyjątkiem schematów transgranicznych, transparentność i przewidywalność działań organów podatkowych.

Strategia podatkowa jest elementem wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie.

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj

06.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej: relacje z wydarzeń

Czytaj

01.12.2023

Paweł Tomczykowski o fundacji rodzinnej

Czytaj