Doczekaliśmy się wejścia w życie przepisów nowelizujących Kodeks spółek handlowych („KSH”), wprowadzających do obrotu prawnego – Prostą Spółką Akcyjną („PSA”). Jednak to nie wszystko, ponieważ z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie również długo wyczekiwana przez przedsiębiorców elektronizacja postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym – czyli tzw. E-KRS.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą już skorzystać z zupełnie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej – a mianowicie Prostej Spółki Akcyjnej, dodanej do katalogu spółek kapitałowych KSH. O PSA pisaliśmy już nie raz na naszej stronie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z artykułami. Poniżej kilka kluczowych cech wyróżniających PSA.

To co wyróżnia PSA na tle innych podmiotów, to przede wszystkim prosty sposób jej założenia, funkcjonowania i likwidacji. Warto zaznaczyć, że w przypadku PSA będą funkcjonować wyłącznie akcje zdematerializowane,t.j. w formie elektronicznego zapisu w rejestrze akcjonariuszy. Istotne jest również, że akcje PSA nie będą podlegały obrotowi na GPW czy innych alternatywnych systemach obrotu. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli dopuścić akcje do obrotu, będą więc zmuszeni przekształcić PSA w „standardową” spółkę akcyjną.

Założeniem ustawodawcy było przede wszystkim stworzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, która wyróżniać się będzie swobodą oraz elastycznością.

ZALETY PSA:

 • Szybka rejestracja elektroniczna – możliwość utworzenia spółki przez Internet
 • Brak bariery finansowej przy zakładaniu spółki – minimalny wymagany kapitał – 1 zł
 • Kapitał akcyjny pozbawiony cechy stałości
 • Swoboda i elastyczność w ustalaniu zasad działania spółki
 • Możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Swoboda w kształtowaniu treści umowy spółki
 • Zbycie akcji następuje formy dokumentowej
 • Możliwość wniesienia wkładu na pokrycie akcji nawet do 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru
 • Świadczenie pracy bądź usług jako wkład na pokrycie akcji
 • Uproszczona procedura rozwiązania oraz likwidacji spółki
 • Brak konieczności ustanowienia Rady Nadzorczej

ELEKTRONICZNY KRS

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza elektronizację postępowania rejestrowego dla wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, a więc dla wszystkich typów spółek. Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w dalszym ciągu będą miały one możliwość korzystania z papierowych formularzy.

Długo wyczekiwana nowelizacja wprowadza zmianę w sposobie składania wniosków do KRS. Z dniem 1 lipca 2021 r. wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej, a nie jak dotychczas w formie papierowej.

Warto wskazać, że jeśli chodzi o sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 lipca 2021 r., to prowadzi się je w dalszym ciągu w postaci papierowej, a więc wszelkie pisma i wnioski w takich sprawach powinny być nadal składane papierowo.
Akta rejestrowe podmiotów podlegających wpisowi do KRS będą od teraz prowadzone w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Będą one jawne, udostępnione w Internecie. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie akt rejestrowych nowych podmiotów, gdyż dotychczasowe akta prowadzone w formie papierowej nie będą przetwarzane na akta elektroniczne.

Wnioski do KRS będą podpisywane elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, a następnie składane również elektronicznie za pomocą dedykowanego systemu teleinformatycznego.

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców i profesjonalnych pełnomocników jest również mające nastąpić w dniu 1 lipca 2021 r. połączenie systemu Centralnego Rejestru Elektronicznych Wpisów Aktów Notarialnych (CREWAN) z Krajowym Rejestrem Sądowym. Dzięki temu jeśli podstawą wniosku będzie akt notarialny, wystarczające będzie podanie we wniosku numeru tego aktu w Repozytorium i nie będzie konieczne przekazywanie aktu w postaci papierowej do sądu. Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, akt będzie bowiem automatycznie dołączany do wniosku.

Powyższe zmiany mają przede wszystkim przyśpieszyć i ułatwić przedsiębiorcom składanie wniosków, usprawnić postępowanie przed sądem rejestrowym, a także zmniejszyć ilość błędów w składanych wnioskach i pozwolić przedsiębiorcom na monitorowanie stanu sprawy. Jest to także duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają działalność gospodarczą, ponieważ składanie wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ma być z założenia prostsze i w pewnym stopniu intuicyjne – system ma generować podpowiedzi przy składania wniosków poprzez możliwość wyboru odpowiedniej opcji z listy oraz wskazywać na konieczność uzupełnienia niezapisanych pól.