Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

31.10.2018

Media

26 października 2018 r. Parlament uchwalił ustawy wprowadzające zmiany w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Ustawy trafią teraz do podpisu Prezydenta. Po podpisaniu, przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy krótki opis najważniejszych zmian wprowadzanych tymi ustawami.

Obniżona stawka podatkowa

W podatku dochodowym od osób prawnych zostanie wprowadzona 9% stawka CIT dla podatników, u których przychody osiągnięte z roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 mln euro.

Podatek u źródła

Wprowadzony zostanie obowiązek pobrania i wpłaty podatku u źródła nawet w przypadku, gdy w danej sytuacji będzie miało zastosowanie zwolnienie podatkowe lub obniżona stawka podatkowa. W dalszej kolejności będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku, którego zasadność będzie musiała zostać udokumentowana poprzez dołączenie m.in.: certyfikatu rezydencji podatnika, potwierdzenie dokonania przelewu bankowego czy oświadczenie podatnika o rzeczywistym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Opodatkowanie samochodów osobowych

Nastąpią zmiany w sposobie rozliczania podatkowego samochodów osobowych. Górna granica wartości auta (od której odpisy amortyzacyjne oraz składki ubezpieczeniowe będą stanowiły koszty podatkowe) zostanie podwyższona do 150 tys. zł (z obecnych 20 tys. euro). Z drugiej strony, wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w tzw. działalności mieszanej (prywatnie i służbowo) będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych tylko w 75%. Zasadami tymi zostaną objęte również samochody używane w ramach leasingu, najmu lub dzierżawy, chyba że umowa zostanie zawarta do końca 2018 r.

IP Box 

Wprowadzone zostanie preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które są wytworzone, ulepszone lub rozwinięte przez podatnika w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Po spełnieniu szeregu warunków, będzie miała do nich zastosowanie 5% stawka podatkowa.

Notional Interest Deduction (odliczenie hipotetycznych odsetek)

Umożliwione zostanie rozpoznawanie dodatkowych kosztów podatkowych z tytułu zatrzymanych zysków lub dopłat przekazanych na kapitał. Zgodnie z proponowanymi zmianami, podstawę opodatkowania obniżą hipotetyczne koszty pozyskania finansowania, mimo braku ich rzeczywistego poniesienia. Przepisy te będą obowiązywać od 2020 r., z zastrzeżeniem że znajdą zastosowanie do zysków lub dopłat powstałych/wniesionych w 2019 r.

Exit tax

Wprowadzone zostanie opodatkowania podatników PIT i CIT podatkiem od niezrealizowanych zysków w przypadku:

  • przeniesienia składników majątku za granicę – dla spółek komandytowo-akcyjnych oraz osób prawnych;
  • przeniesienia składników majątku za granicę lub zmiany rezydencji podatkowej – dla osób fizycznych oraz wspólników spółek osobowych (poza spółką komandytowo-akcyjną).

Podatek od zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Nastąpi rozszerzenie zakresu stosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych, w pewnych przypadkach m.in. o fundację, trust lub inny podmiot powierniczy. 

Ceny transferowe

Planowane zmiany wprowadzają m.in. nowe progi transakcyjne – nowelizacja przewiduje zastosowanie mechanizmu określenia progów wyłącznie na podstawie kryterium wartości transakcji, dokonanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (tj. 2 mln lub 10 mln złotych netto), niezależnie od skali działalności. Ustawodawca zaproponował wydłużony  (już na stałe) termin do 9  miesięcy od końca roku obrotowego na sporządzenie dokumentacji „local file” i analiz porównawczych,  zaś do 12 miesięcy w przypadku dokumentacji grupowej. Usankcjonowane zostaną także korekty cen transferowych. Nowe wymogi sprawozdawcze obejmą złożenie formularza TP-R zamiast CIT-TP/PIT-TP. Utrzymany pozostanie wprowadzony obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji.

Opodatkowanie kryptowalut

Określone zostaną zasady rozpoznawania przychodów i kosztów w obrocie kryptowalutami. Określono także, iż dla podatników PIT sprzedaż kryptowalut oznaczać będzie uzyskanie przychodów z kapitałów pieniężnych, a dla podatników CIT takie transakcje opodatkowane jako przychód z zysków kapitałowych.

Raportowanie schematów podatkowych

Nałożone będą obowiązki raportowania schematów podatkowych zarówno na doradców, jak i na podatników. Dotyczyć one będą osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, banków lub innych instytucji finansowych doradzających klientom. Za brak spełnienia obowiązku będą groziły wysokie kary finansowe – do wysokości 2 mln zł, a w niektórych przypadkach nawet do 10 mln zł.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Wprowadzone zostanie sankcyjne dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku wydania decyzji na skutek zastosowania m.in. przepisów o cenach transferowych, klauzuli o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, itp. Dla zobowiązania podatkowego powstałego na gruncie PIT lub CIT stawka podatku ma wynieść 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub części dochodu do opodatkowania. W przypadku pozostałych podatków, ograny podatkowe będą uprawnione do zastosowania 40% stawki. W określonych sytuacjach będzie istniała również możliwość zastosowania 3-krotnego podwyższenia tych stawek.

Klauzula przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (GAAR)

Zostaną wprowadzone zmiany w treści klauzuli mające na celu zwiększenie jej oddziaływania. Podmiot wobec którego zastosowano GAAR będzie również uprawniony do złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosku o cofniecie skutków unikania opodatkowania.

Interpretacje podatkowe

Na mocy ustawy wygaśnie część już wydanych interpretacji podatkowych, dotyczących min. zagranicznych spółek kontrolowanych. Dodatkowo, zostaną wprowadzone zmiany w zasadach wydawania nowych.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj