Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

20.09.2018

Media

CIT-TP

Obowiązek złożenia CIT-TP dotyczy:

 • podatników zobligowanych do sporządzania dokumentacji podatkowej,
 • podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 mln euro.

O obowiązku złożenia CIT-TP za dany rok decyduje poziom przychodów / kosztów w danym roku. Przykładowo, według tej reguły obowiązek złożenia CIT-TP za 2017 r. oceniamy na podstawie poziomu przychodów / kosztów rachunkowych spółki w 2017 r.   Należy pamiętać o ujęciu w CIT-TP informacji dotyczących zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (jeśli takie miały miejsce).

Od 6 lipca br. obowiązuje druga wersja formularzy CIT – TP i PIT – TP. Aktualizacja miała na celu m.in. wprowadzenie rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy, dzięki czemu umożliwiono odrębne wykazanie transakcji / innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, jak i odrębne wykazanie informacji dotyczącej podatnika i / lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Formularz CIT-TP należy wysłać w wersji elektronicznej za pomocą e-Deklaracje lub złożyć w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym.

Istotne kwestie:

 • należy wypełniać tylko te pozycje, które dotyczą podatnika,
 • kluczowe części sprawozdania CIT-TP dotyczą informacji o rodzajach powiązań wewnątrzgrupowych (także osobowych z tytułu udziału w zarządzaniu lub w kontroli), profilu funkcjonalnym podatnika, rodzaju i wartości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, restrukturyzacjach i nieodpłatnych świadczeniach,
 • w przypadku określenia profilu funkcjonalnego można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję, gdy podmiot prowadzi różnorodną działalność (przy czym w sekcji E wskazuje się maksymalnie dwa kody podstawowej działalności wg klasyfikacji PKD) ,
 • w przypadku spółki osobowej, próg 10 mln euro, który obliguje do złożenia sprawozdania CIT-TP, odnosi się do przychodów/kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osiągniętych przez spółkę osobową w roku podatkowym,
 • w imieniu spółki niebędącej osobą prawną sprawozdanie składa wyznaczony wspólnik. Aktualna wersja formularza CIT-TP daje możliwość rozróżnienia pomiędzy składającym sprawozdanie a podmiotem, którego ono dotyczy,
 • wartości transakcji powinny być analizowane i uwzględnione netto,
 • wartości transakcji wskazywane w sekcji G poniżej 0,5 mln PLN nie są wykazywane w sekcji G,
 • w przypadku wartości transakcji należy uwzględnić łączną wartość transakcji ujętych w danej kategorii, realizowanych przez podatnika ze wszystkimi podmiotami powiązanymi,
 • w sekcji G do obliczenia udziału w przychodach bierze się całość przychodów podatnika, ze wszystkich pozycji przychodowych w rachunku zysków i strat,
 • procentowy udział wartości transakcji w przychodach zaokrągla się do pełnego procenta,
 • w formularzu CIT-TP należy umieścić informacje na temat wszystkich transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, których wartość wynosi co najmniej 0,5 mln PLN, również w sytuacji gdy podatnik nie ma obowiązku dokumentacyjnego wobec tych transakcji.

Podobne zasady obowiązują przy wypełnianiu PIT-TP.

Oświadczenie

Podatnicy, którzy zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej, muszą również złożyć oświadczenie o wypełnieniu ciążącego na nich obowiązku dokumentacyjnego. Oświadczenie to nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 9a ust. 2d CIT (tj. nie obejmuje dokumentacji grupowej, tzw. master file).

Stosowne oświadczenie należy złożyć we właściwym dla podatku dochodowego urzędzie skarbowym w terminie do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć w formie papierowej lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Załączony przez nas wzór oświadczenia bazuje na przykładowym wzorze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów. Oświadczenie nie jest dostępne w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku wątpliwości w uzupełnieniu formularza CIT-TP lub przygotowania Oświadczenia prosimy o kontakt.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj