Wysokość oprocentowania dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi

04.01.2019

Media

W ramach nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono mechanizm upraszczający typu safe harbour, m.in. dla prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi (tj. pożyczek, obligacji, kredytów). Skorzystanie z takiego rozwiązania ma zapewnić podatnikowi ochronę przez szacowaniem przez organ podatkowy wysokości oprocentowania, a także umożliwi zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych, wynikających z konieczności przestrzegania przepisów o cenach transferowych. Analogiczne rozwiązanie wprowadzono również dla usług o niskiej wartości dodanej.

Uproszczenie tego typu, przewidziane dla umów pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, zawartych między podmiotami powiązanymi, zostało wprowadzone do polskiego systemu podatkowego po raz pierwszy i  obowiązuje ono od 1 stycznia 2019 r.   W dniu 31 grudnia 2018 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów, wskazujące rodzaj bazowej stopy procentowej dla umów pożyczek w poszczególnych walutach:

  • w złotych –  WIBOR 3M,
  • w euro – EURIBOR 3M,
  • w pozostałych walutach  – LIBOR 3M, odpowiedni dla poszczególnych walut.

Obwieszczenie wskazuje również wysokość marży dla umów pożyczek w wysokości 2%.

Marża ogłoszona w obwieszczeniu została oparta o publicznie dostępne dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego (dla pożyczek udzielonych w polskich złotych) oraz notowania z rynków finansowych pochodzące z serwisu Bloomberg dotyczące marż w transakcjach pożyczek (dla pożyczek udzielonych dla pozostałych walut ujętych w obwieszczeniu). Obwieszczenie wskazuje również marżę w przypadku, gdy bazowa stopa procentowa wynikająca z obwieszczenia przyjmuje wartość mniejszą od zera. W takim przypadku, marża ogłaszana w obwieszczeniu równa jest sumie wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wysokości marży. Efektywnie oprocentowanie w takiej sytuacji będzie kształtowało się na poziomie marży, co odzwierciedla stosowaną praktykę rynkową. Marża wskazana w obwieszczeniu, jest marżą maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

Podatnik ma możliwość skorzystania z uproszczenia (safe harbour) w sytuacji, gdy spełnione są warunki:

  • oprocentowanie pożyczki ustalane jest w oparciu o rodzaj stopy bazowej i marżę, będące przedmiotem Obwieszczenia,
  • pożyczka nie przewiduje dodatkowych opłat np. prowizji, premii, itp.,
  • pożyczka udzielona została na okres nie dłuższy niż 5 lat,
  • suma zobowiązań z tytułu pożyczek do podmiotów powiązanych nie przekracza 20 mln zł (lub suma należności, gdy podatnik udziela finansowania),
  • pożyczka nie jest udzielana przez podmiot z „raju podatkowego”,
  • pożyczka nie przewiduje dodatkowych opłat np. prowizji, premii.

Przedmiotowe obwieszczenie będzie wydawane przez Ministra Finansów nie rzadziej niż raz w roku, w zależności od dynamiki zmian warunków ekonomicznych.

Link do obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 21 grudnia 2018 r.

17.01.2024

Jak sprzedawcy i restauratorzy  powinni rozliczać nową opłatę od plastiku?

Czytaj

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj