W Ministerstwie Finansów trwają prace nad rozporządzeniem wydłużającym termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Treść projektowanego rozporządzenia nie jest znana, jednak Ministerstwo poinformowało, że jego istotą jest wydłużenie terminu do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania przez podatników obowiązanych do spełnienia ww. obowiązków zgodnie z updof i updop, tj. odpowiednio PIT-TP i CIT-TP.

Zgodnie z rozporządzeniem, przedłużenie terminu obejmuje ww. obowiązki powstałe w roku 2018 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018). Termin ma zostać wydłużony do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie jest  to termin do złożenia zeznania podatkowego).

Projektowane zmiany, uzasadniane są dążeniem do uproszczenia systemu podatkowego oraz ważnym interesem podatników.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, nowelizacja updof i updop nałożyła na podatników dużą ilość obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych po raz pierwszy (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie), których dodatkowo termin realizacji przypada co do zasady na jeden dzień, tj. dzień złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy zobowiązani do spełnienia ww. obowiązków wskazują na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych z dostosowaniem się do nowych bardzo wysokich oczekiwań dokumentacyjnych, co z kolei niesie duże ryzyko niewypełniania tych obowiązków w ustawowym terminie.

Ministerstwo dostrzegło, że po stronie podatników pojawiają się liczne praktyczne wątpliwości związane m.in. ze sposobem składania i wypełniania uproszczonego sprawozdania. Oprócz tego, podatnicy wskazują na szereg problemów natury technicznej utrudniających realizację wyżej wymienionych obowiązków (m.in. problemy techniczne związane ze składaniem uproszczonego sprawozdania w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

Z przywołanym wyżej przyczyn proponuje się wydłużenie o ok. pół roku terminów związanych ze spełnieniem ww. obowiązków w zakresie cen transferowych.

Będziemy informować o sfinalizowaniu projektu rozporządzenia.

Skontaktuj się z nami