18 marca br. w wykazie prac legislacyjnych na stronie Rady Ministrów, opublikowane zostały najważniejsze założenia do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Kluczowe założenia projektu to uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania oraz wprowadzenie uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych. Ustawa ma stanowić implementację unijnej Dyrektywy 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Jednocześnie z implementacją ww. Dyrektywy, ustawa ma na celu wprowadzenie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów od pewnego czasu uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych. Planowany termin skierowania projektu do Sejmu to II kwartał br.

Nowe przepisy dotyczące procedury APA mają sprawić, że z porozumień cenowych będą mogli w większym zakresie skorzystać podatnicy, dla których dotychczasowe wymogi dokumentacyjne oraz wysokie koszty opłat administracyjnych stanowiły barierę ubiegania się o zawarcie porozumień cenowych. Projekt zakłada zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o zawarcie porozumienia oraz obniżenie wysokości opłat administracyjnych, co ma zapewnić przejrzystość oraz większą dostępność procedur dla podatników.

Nowe przepisy umożliwią uzyskanie uproszczonej APA dla transakcji objętych limitami wprowadzonymi przepisami art. 15e Ustawy CIT. Inną, nie mniej istotną dla podatnika korzyścią, wynikającą z zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego jest potwierdzenie, że metoda i sposób kalkulacji w określonej transakcji są prawidłowe, a więc spełniają warunki rynkowości transakcji. W praktyce ogranicza to istotnie ryzyko nieprawidłowego ustalenia cen transferowych i zakwestionowania sposobu ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi przez organy podatkowe.

Podatnicy, którzy złożyli już wnioski o uprzednie porozumienia cenowe w dotychczasowym trybie, zgodnie z projektem będą mieli możliwość przeniesienia wniosków do procedury uproszczonej (jeżeli spełnione zostaną przesłanki znajdujące się w projekcie ustawy), jak również wnioski złożone w trybie procedury uproszczonej, będą mogły być przeniesione do procedury obecnie obowiązującej. Z założeń projektu wynika, że nowa ustawa zawierać będzie przeniesione z działu IIA Ordynacji podatkowej, dotychczasowe przepisy dotyczące APA.

Skontaktuj się z nami