W gruncie rzeczy – aktualności dla branży nieruchomości – październik 2020

07.10.2020

Media

1. Nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych – zmiany planowane już od 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji przepisów ustaw podatkowych w zakresie opodatkowania PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 30 września (nr druku 642).

Projekt nowelizacji przewiduje istotne zmiany, w szczególności poprzez uznanie za podatnika CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani.

Ponadto, nowelizacja przepisów podatkowych zakłada wprowadzenie obowiązku rozliczania podatku z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych przez tę spółkę nieruchomościową. Jest to rozwiązanie bardzo nietypowe, bowiem przenosi obowiązki związane z rozliczeniem podatku z podatnika na przedmiot transakcji. Naturalnie, rodzą się w tej sytuacji liczne pytania i wątpliwości praktyczne, które będą przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.

Ustawodawca planuje także zmianę w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym usług najmu. Uzasadnienie projektu zmian wskazuje, że ich celem jest zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. W wyniku zmian ulegnie podniesieniu limit przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, Ministerstwo Finansów deklaruje, że opodatkowaniem zryczałtowanym będzie także objęte świadczenie usług najmu w działalności gospodarczej – niemniej treść przepisów może w tym względzie budzić wątpliwości.

Lista planowanych zmian jest dłuższa, warto więc śledzić przebieg w pracach legislacyjnych oraz, jeżeli to możliwe, angażować się w opiniowanie propozycji zmian. Przypominamy Państwu, że prawnicy Kancelarii Ożóg Tomczykowski biorą czynny udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych w tym, m.in. jako eksperci Konfederacji Lewiatan.

2. Czy osoba fizyczna udzielając pełnomocnictwa staje się przedsiębiorcą?

Nie gasną wątpliwości dotyczące statusu w VAT osoby fizycznej, dokonującej sprzedaży nieruchomości należącej do jej osobistego majątku. Praktyka organów podatkowych w aktualnych interpretacjach uznaje, że osoba fizyczna staje się podatnikiem VAT, jeżeli w umowie przedwstępnej udziela nabywcy pełnomocnictwa do podejmowania czynności związanych z ustaleniem stanu faktycznego i prawnego nieruchomości oraz uzyskania zgód i decyzji związanych z planowanym wykorzystaniem przez nabywcę nabytego gruntu. Organy podatkowe twierdzą, że jest to działanie przekraczające zwykłe wykonywanie uprawień właścicielskich. Udzielenie pełnomocnictwa oznacza, że formalnie nabywca podejmuje wskazane działania na rzecz mocodawcy, czy właściciela gruntu.

Pogląd ten bywa również podtrzymywany przez sądy administracyjne. Warto więc zwrócić uwagę na korzystny dla sprzedawcy wyrok w przedmiotowej kwestii, wydany przez WSA w Łodzi w dniu 3 września 2020 r. sygn. I SA/Łd 877/19.

Sąd stwierdził, że udzielenie pełnomocnictwa nabywcy umożliwia przeprowadzenie określonych działań oraz uzyskanie zgód i decyzji (w tym o warunkach zabudowy), które są w interesie nabywcy. Jeżeli zatem konkretny podmiot zainteresowany nabyciem nieruchomości zawiera umowę przedwstępną, oferuje określoną cenę, ale domaga się udzielenia pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności dla upewnienia się czy nieruchomość spełnia jego wymogi, nie można tego utożsamiać z podjęciem przez dotychczasowego właściciela nieruchomości prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Czy wydatki na marketing i komercjalizację budynków podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych?

Spór w tej sprawie był przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 29 września 2020 r. sygn. II FSK 3651/18).

Podatnik, który prowadzi działalność deweloperską złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidulnej, w którym argumentował, że usługi inwestycyjne (wsparcia w obszarze wyszukania i pozyskania terenów pod inwestycję, pozyskania finansowania, organizacji procesu projektowania i budowy, w tym nadzoru inwestorskiego oraz komercjalizacji budynków) stanowią koszty usług bezpośrednio związanych z wytworzeniem towarów, a więc nie powinny podlegać ograniczeniom w zaliczeniu do KUP wynikającym z art. 15e w związku z art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy o CIT.

Jednak ani organy podatkowe, ani sądy administracyjne nie zgodziły się z argumentacją podatnika. NSA w ustnym uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że koszty związane z marketingiem i komercjalizacją budynków (lokali) oraz z zarządzaniem nieruchomościami projektu oraz obsługą posprzedażową tego projektu nie są ponoszone w związku z realizacją konkretnego projektu nieruchomościowego, nie można ich zatem powiązać bezpośrednio z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi.

Warto zwrócić uwagę, że w ustnym uzasadnieniu sąd skupił się na wykładni językowej spornych przepisów, przykładając mniejszą wagę do celu wprowadzonych przepisów. Argumentacja sądu może więc budzić wątpliwości. Należy również spodziewać się, że przedmiotowa kwestia będzie jeszcze wielokrotnie przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami oraz organami podatkowymi.

4. Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych – interpretacja ogólna MF

Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretację ogólną nr DD3.8201.1.2020, dotyczącą kwestii zryczałtowanego przychodu po stronie pracownika, związanego z wykorzystaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Konieczność wydania interpretacji ogólnej wynikała z rozbieżności w ocenie skutków podatkowych przedmiotowego zdarzenia przez organy podatkowe oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W wielu interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego przedstawiany był pogląd, że wartość ustawowego ryczałtu podlegającego opodatkowaniu obejmuje samo świadczenie w postaci udostępnienie samochodu lecz nie mieszczą się w nim wydatki ponoszone przez pracodawcę na paliwo. Z kolei orzecznictwo sądów administracyjnych przyjmuje, że wartość przychodu wskazana w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT obejmuje także wartość paliwa.

Wydanie interpretacji ogólne powinno doprowadzić do usunięcia wątpliwości w tym względzie. MF przychylił się do poglądów orzecznictwa i uznał, że ustawowo zryczałtowana wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, np.: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

17.01.2024

Jak sprzedawcy i restauratorzy  powinni rozliczać nową opłatę od plastiku?

Czytaj

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj