W gruncie rzeczy – aktualności dla branży nieruchomości – kwiecień 2020

01.04.2020

Media

1. Podatek od nieruchomości – ułatwienia w przyznawaniu ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, uchwalone przez Parlament, dają organom samorządu terytorialnego możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić takie rozwiązanie w zakresie części roku 2020, wobec określonych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu wskutek pandemii COVID-19. Możliwe jest również przedłużenie w drodze uchwały rady gminy terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Warto zauważyć, że zastosowanie tego narzędzia jest uzależnione od decyzji organów danej jednostki samorządu terytorialnego. Warto więc wywierać nacisk na władze samorządowe w celu jego wdrożenia w praktyce.

2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wytyczne MF dla administracji skarbowej w związku z epidemią COVID-19

Ministerstwo Finansów opublikowało treść wytycznych dla administracji skarbowej, dotyczących zasad udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – np. odroczenia terminu płatności podatku lub umorzenia zobowiązania podatkowego. Wytyczne mają na celu usprawnienie i odformalizowanie postępowań w sprawie wniosków, które związane są z epidemią koronawirusa COVID-19. Zgodnie z wytycznymi, m.in.

  • Przesłanka preferencyjnego traktowania wniosków związanych z epidemią koronawirusa dotyczy zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020r.
  • Jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, nie trzeba badać jego sytuacji finansowej, a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.
  • W zakresie zobowiązań rocznych PIT i CIT, istotne jest, czy podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp).
  • Jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w pierwszych dwóch punktach.
  • Przypadki opisane powyżej należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.
  • Konieczna jest pogłębiona ocena podatnika, jeżeli wcześniej korzystał z pomocy publicznej. Analogicznie, pogłębiona weryfikacja dotyczy podatników, których zaległości powstały przed marcem 2020 r.
  • Wnioski można składać w dowolnej formie, także mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.
  • Wnioski dotyczące ulg oraz zwrotów podatków, szczególnie zwroty VAT, a także wnioski dotyczące zwolnienia środków na rachunkach VAT, są rozpatrywane w pierwszej kolejności.
  • Zwroty i nadpłaty podatków powstałe przed dniem powstania zaległości podatkowych, nie będą zaliczane na poczet odraczanych lub rozkładanych na raty zaległości podatkowych. Będą zwracane bezpośrednio, chyba że z innym wnioskiem wystąpi podatnik.

3. Odroczony termin wejścia w życie zmian w zakresie stawki 8% VAT

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej odraczają wejście w życie przepisów dotyczących nowego katalogu towarów i usług objętych stawką 8% VAT. Dotyczy to również przepisów art. 42 ust. 12 – 12c Ustawy o VAT, regulujących opodatkowanie stawką VAT usług budowlanych (w tym budowy, remontu, przebudowy i robót konserwacyjnych) oraz dostawy obiektów budownictwa objętych społecznym programem mieszkaniowym. Dotychczas obowiązujące przepisy Ustawy o VAT pozostają w mocy do końca czerwca bieżącego roku.

4. Split payment – PKWiU z 2008 r. zamiast PKWiU 2015

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, nie ulega zmianie treść załącznika nr 15 do Ustawy o VAT w zakresie odniesienia do przepisów o klasyfikacjach statystycznych. Dotychczasowe nawiązanie do PKWiU 2008 miało ulec zmianie z końcem marca 2020 r. Z końcem marca zostało znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów, zapewniające stosowanie PKWiU 2008 m.in. dla celów split payment do końca bieżącego roku. Może to w praktyce skutkować odmową wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które z założenia miały dokonywać klasyfikacji towarów i usług na podstawie PKWiU 2015 i klasyfikacji CN. Praktyka odmów wydawania WIS w zakresie innych klasyfikacji nie znajduje jednak uzasadnienia w przepisach Ustawy VAT.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj