Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

27.02.2018

Media

12 lutego  2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy będą wprowadzane etapami, w zależności od postępów zmian w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego. Reforma Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje szeroki zakres zmian technicznych, które w sposób diametralny zmienią funkcjonowanie rejestru.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze ze zmian:

  • wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej,
  • wprowadzenie obowiązku składania przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców wniosków do sądu rejestrowego wyłącznie w postaci elektronicznej (zarówno wpisowych jak i niewpisowych) wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przy czym wniosek złożony  innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie podlegał zwrotowi bez wzywania do uzupełnienia braków,
  • utworzenie ogólnodostępnych akt elektronicznych podmiotu, które będą obejmować wszystkie dokumenty złożone do akt rejestrowych przez strony i dokumenty sporządzone przez sąd,
  • udostępnienie w systemie informatycznym pełnych danych o podmiotach wpisanych w KRS (wydruk będzie równoważny z treścią pełnego odpisu z rejestru),
  • poszerzenie obowiązku weryfikacji karalności osób powoływanych na stanowiska w spółkach handlowych o prokurentów, członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej,
  • likwidacja Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Nowelizacja jest częścią pakietu ustaw w ramach tzw. „Konstytucji Biznesu”, której celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.   Jednocześnie rozwiązania przewidziane w ustawie miały służyć implementacji dyrektywy Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2017/1132  z  dnia  14  czerwca  2017  r.  w  sprawie niektórych  aspektów  prawa  spółek,  Dz.Urz.UE.L.2017.169.46 w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów. 

Rewolucja w KRS?

Doświadczenie związane z wieloletnim funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Sądowego uwypukliło,
że niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów prawnych – wystarczających w chwili wejścia ustawy w życie – w szybko zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych nie odpowiadają potrzebom obrotu. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu podpisanej już ustawy, celem projektowanej regulacji  było maksymalne ujednolicenie wymogów formalnych dotyczących wniosków składanych do KRS, formy dokumentów do nich dołączonych oraz sposobu ich poświadczania za zgodność oraz skutków naruszenia tych wymogów.

Ustawa bez wątpienia stanowi rewolucję w sposobie załatwiania spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz tworzenia i składania sprawozdań finansowych, a także uzyskiwania dostępu do dokumentacji zgromadzonej w aktach rejestrowych spółek, co będzie miało znaczenie dla przedsiębiorców chcących uzyskać szerszą informację o ich obecnych lub potencjalnych kontrahentach.

Wprowadzane zmiany służyć będą przede wszystkim odciążeniu sądów rejestrowych po okresie sprawozdawczym (czerwiec – wrzesień), ale również zwolnieniu zasobów wykorzystywanych dotychczas do udostępniania zainteresowanym podmiotom dostępu do akt rejestrowych. Niewątpliwie ograniczeniu ulegnie ilość błędnie wypełnionych wniosków, które w dotychczasowym postępowaniu, po fizycznej weryfikacji przez referendarza, podlegały zwrotowi lub skutkowały wezwaniem do uzupełnienia braków. Planowane zmiany zakładają, że wstępna weryfikacja poprawności treści wniosku nastąpi już z chwilą jego wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. W rezultacie powyższe zmiany powinny poprawić przepustowość sądów rejestrowych i w konsekwencji pozwolić na skrócenie czasu oczekiwania na wydanie postanowienia stanowiącego podstawę wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj