14 maja 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się  artykuł Sebastiana Serowika, prawnika w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Usługi niematerialne: Które można odliczać w całości, a które jedynie w ograniczonym zakresie?”.

„Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów ustawy o CIT pozwalają już zaobserwować kształtowanie się pewnych trendów i linii interpretacyjnych.

Od 2018 r. ustawa o CIT zawiera ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (art. 15e). Limit dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na usługi świadczone przez podmioty powiązane oraz podmioty z rajów podatkowych.

Limitowane są:

● koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

● wszelkiego rodzaju opłaty i należności za licencje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (np. znaki towarowe) oraz know-how;

● należności za przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielone przez banki i SKOK-i.

Katalog ten zawiera wyłącznie usługi wymienione w przepisie regulującym opodatkowanie u źródła przychodów osiąganych przez podmioty zagraniczne w Polsce (aczkolwiek nie wszystkie). Pojawiły się więc wątpliwości, czy organy podatkowe będą je postrzegać podobnie jak w prezentowanym dotychczas stanowisku w zakresie opodatkowania ich podatkiem u źródła…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu Dziennik Gazeta Prawna.

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426