TARCZA ANTYKRYZYSOWA czyli specustawa w skrócie

29.03.2020

Media

POBIERZ DOKUMENT W PDF

1. ZMIANY W PODATKACH

 • Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków i zaległości podatkowych
 • Uprawnienie Ministra Finansów do zaniechania poboru poszczególnych podatków
 • Odliczenie straty podatkowej „wstecz”
 • Zaliczki na podatek dochodowy pobrane w marcu oraz kwietniu 2020 r.
 • Odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19
 • Ulga na złe długi w PIT oraz CIT po stronie dłużnika
 • Płatność na rachunek bankowy spoza białej listy
 • Limity zwolnień przedmiotowych w PIT
 • Zwolnienie z opodatkowania PIT
 • Przesunięcie terminu „podatku od przychodu z budynków”
 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne
 • Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020r.
 • Ulga na badania i rozwój
 • Zmiana terminu złożenia CIT-8
 • Zawieszenie terminów dotyczących informacji o cenach transferowych
 • Zmiany w VAT

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatków, zaległości podatkowych

W przypadku wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatków w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty na raty podatku lub zaległości podatkowej, ustawodawca zrezygnował z  ustalenia opłaty prolongacyjnej (obecnie 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej). Zwolnieniem zostały objęte jedynie podatki stanowiące dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT, akcyza). W przypadku podatków i opłat lokalnych opłata prolongacyjna będzie naliczana.

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczyć będzie również składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o tym także w dalszej części opracowania).

Do skorzystania ze zwolnienia z opłaty prolongacyjnej wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

Uprawnienie Ministra Finansów do zaniechania poboru poszczególnych podatków

Minister Finansów otrzymał delegację, aby w drodze rozporządzenia zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. Obecnie rozporządzeń brak.

Odliczenie straty podatkowej „wstecz”

Wprowadzona została możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 r., w przypadku, gdy przychody podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim. W 2021 r., znając stratę z 2020 r., podatnicy będą mogli złożyć korekty deklaracji za 2019 r. jednorazowo obniżyć dochód z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o  kwotę 5 mln zł. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać rozliczona na dotychczasowych zasadach.

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r.

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. Regulacja ta ma zastosowanie do przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Odliczenie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19

Wprowadzona została możliwość korzystnego odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 określonym podmiotom leczniczym (np. szpitalom), Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do 30 kwietnia 2020 r. –  odliczeniu podlega 200% wartości darowizny;
 • maju 2020 r. – odliczeniu podlega 150% wartości darowizny;
 • w okresie 1 czerwca – 30 września 2020 r. –  odliczeniu podlega 100% wartości darowizny.

Aby skorzystać z nowych preferencji, darowizny powinny być przekazywane tylko na rzecz placówek medycznych, które są zamieszczone w wykazach dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ (udostępnianych np. na stronach www. oddziałów).

Ulga na złe długi w PIT oraz CIT po stronie dłużnika

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkami łącznymi do skorzystania z możliwości jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian.

Płatność na rachunek bankowy spoza białej listy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wydłużony został termin zgłoszenia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza tzw. „Białej listy” do 14 dni. Jest on liczony od dnia zlecenia przelewu.

Nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT

Ustawa wprowadza nowe limity zwolnień przedmiotowych w PIT dla:

 • zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji  – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1.000 zł);
 • zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł, – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 6.000 zł);
 • świadczeń pieniężnych oraz rzeczowych, które pracownik otrzyma w związku z  finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 2.000 zł (podwyższenie z dotychczas obowiązującego limitu 1.000 zł). Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towary lub usługi;
 • dopłat z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i  leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – do wysokości nieprzekraczającej w 2020 i 2021 r. kwoty 3.000 zł (podwyższenie z  dotychczas obowiązującego limitu 2.000 zł).

Świadczenie postojowe, zakwaterowanie i wyżywienie – zwolnienie z opodatkowania PIT

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, jeżeli nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, wypłacone w 2020 r. świadczenie postojowe będzie zwolnione z  podatku dochodowego.

Podobnie, w przypadku świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika polegającego na zapewnieniu w 2020 r. zakwaterowania oraz wyżywienia niezbędnego do realizacji obowiązków pracowniczych zastosowanie będzie miało zwolnienie z podatku dochodowego.

Przesunięcie terminu „podatku od przychodu z budynków”

Przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. Warunki łączne do skorzystania z tej możliwości:

 • spadek o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z poprzedniego roku;  oraz
 • poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Wprowadzono możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z  przeciwdziałaniem COVID-19, tj. m.in. masek ochronnych, respiratorów, środków odkażających oraz zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz WNIP w 2020 r.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

Wprowadzono możliwość rezygnacji przez małych podatników z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. Podstawą obliczenia zaliczek będzie dochód faktycznie osiągany w 2020 r. O rezygnacji z zaliczek uproszczonych podatnik powinien poinformować w  zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

Ulga na badania i rozwój

Wprowadzono możliwość rozliczenia ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dochodowy dla przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania COVID-19.

Wprowadzono także możliwość stosowania preferencyjnej 5% stawki z tytułu tzw. IP Box  już w  zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19.

Zmiana terminu złożenia CIT-8

Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT. W przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu albo jeśli uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, termin na złożenia i wpłacenia podatku został przedłużony do 31 lipca 2020 r.

Zmiana terminów sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego został przedłużony termin na sporządzenie
i przekazanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (przedłużenie stosuje się okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r.) oraz do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym na przesłanie przez płatników nierezydentom informacji o dokonanych wypłatach i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym (przedłużenie stosuje się do podmiotów, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 31 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.).

Zawieszenie terminów dotyczących informacji o cenach transferowych

Wydłużeniu do 30 września 2020 r. ulega termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa najpóźniej w dniu 29 września 2020 r.

Dla pozostałych podmiotów powiązanych, tj. dla podmiotów powiązanych, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy (dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotny 9-miesięczny termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa w dniu 30 września 2010 r. lub później, termin 9-miesięczny zostaje utrzymany.

Zmiany w VAT

Zmiany w przepisach Ustawy o  VAT oraz przepisach nowelizujących przepisy Ustawy o VAT obejmują:

 • Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z  1  kwietnia 2020 r. 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników.
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT na 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do Ustawy o VAT w zakresie stosowania obniżonych stawek opodatkowania.
 • Przesunięcie na 1 lipca 2020 r. terminów związanych w wydawaniem i mocą ochronną Wiążących Informacji Stawkowych.
 • Możliwość wystawienia paragonu do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej w  formie papierowej lub elektronicznej – naturalnie nie będzie obowiązku wydrukowania paragonu wystawionego w formie elektronicznej.

2. ZMIANY W ZUS

 • Opłacenie składek
 • Zwolnienie z opłacania składek
 • Podstawa wymiaru składek
 • Opłata prolongacyjna
 • Inne

Opłacanie składek

W przypadku przyznania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, przedsiębiorcy przysługują środki z FGŚP na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (w części finansowanej przez pracodawcę) od przyznanych świadczeń. Analogiczne uprawnienie przysługuje przedsiębiorcom, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli otrzymają dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Zwolnienie z opłacania składek

Przedsiębiorcy, którzy:

 • zgłosili do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie korzystają z wypłat ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ani ze świadczenia postojowego i
 • osiągnęli w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie), czyli nie wyższy niż 15.681 zł (5.227 zł x 3),

mogą zwrócić się najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Podstawa wymiaru składek

Wartość zakwaterowania i wyżywienia niezbędnego do realizacji przez pracownika obowiązków pracowniczych, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić w przypadku:

 • zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewniania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, stacji lub urzędu (dot. przede wszystkim przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, ich kluczowych podwykonawców i dostawców, a także przedsiębiorstw zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego) lub
 • polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji (dot. przedsiębiorstw jw.),

nie jest wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Opłata prolongacyjna

W przypadku odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia ich wartości na raty, dotyczącego składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

Inne

 • Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez ZUS przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego terminu ZUS nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
 • Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.
 • Na płatników składek i osoby fizyczne zlecające dzieło nakłada się obowiązki:
  • informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, która zostaje zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (wzór takiej informacji zostanie określony w drodze rozporządzenia) oraz
  • ewidencjonowania informacji dotyczących zawartych umów o dzieło, o których mowa powyżej, na koncie płatnika składek.

3. ORDYNACJA PODATKOWA

 • Interpretacje indywidualne
 • MDR (obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych)
 • Zwolnienie w podatku od nieruchomości
 • Zawieszenie biegu terminów postępowań podatkowych

Wydłużenie terminu wydania interpretacji indywidualnych

Sprawy interpretacyjne zainicjowane poprzez złożenie wniosku o wydanie interpretacji przed wejściem w życie specustawy lub złożone przed zakończeniem epidemii, zostaną wydłużone o 3 miesiące. Minister Finansów uzyskał również uprawnienie do przedłużania terminu do wydania interpretacji indywidualnej, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące (de facto zatem na nowe interpretacje podatnicy mogą oczekiwać 6 miesięcy). Niewątpliwie zmiana ta nie jest korzystna z punktu widzenia podatników czekających na interpretację, mającą istotny wpływ na decyzję np. o  korekcie zeznania, deklaracji etc.

MDR (obowiązki związane ze zgłaszaniem schematów podatkowych)

Terminy związane z krajowymi schematami podatkowymi nie rozpoczną się, a rozpoczęte będą zawieszone w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i  stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Zwolnienie w podatku od nieruchomości

W zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca upoważnił gminy do wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Gminy samodzielnie mają określić czas zwolnienia.

Oprócz tego Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to będzie dotyczyć raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Zawieszenie biegu terminów postępowań podatkowych

Z mocy ustawy zawieszeniu ulega bieg terminów procesowych i sądowych, w tym m.in. w kontrolach i postępowaniach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach sądowoadministracyjnych i karnoskarbowych.

Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na obawę przed rozprzestrzenianiem się wirusa czynności takie jak m.in. przesłuchania świadków, oględziny, wyjaśnienia stron, i tak nie byłyby przeprowadzane. Nie można jednak tracić z pola widzenia, że brak szybkiego załatwienia sprawy może być w pewnych przypadkach niekorzystny dla samego podatnika, który np. czeka na finalnie pozytywną dla siebie decyzję, narzekając na przewlekle / opieszale prowadzone postępowanie.

4. ZMIANY PRAWNE – PRAWO PRACY

 • Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych
 • Dofinansowanie przez starostę na podstawie umowy

Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych

Przedsiębiorcy, którzy na skutek wystąpienia COVID-19 odnotowali spadek obrotów gospodarczych,   będą uprawnieni do skorzystania z dofinansowania do świadczeń pracowniczych, w celu utrzymania miejsc pracy, pokrywanych z FGŚP, w  przypadku wprowadzenia:

1. przestoju ekonomicznego, tj. okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy;

2. obniżonego wymiaru czasu pracy.

Spadek obrotów gospodarczych, będący warunkiem do skorzystania ze wsparcia, rozumiany jest jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym ( są to przesłanki alternatywne; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni):

1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzow3ych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub

2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Możliwe dofinansowanie:

1. w przypadku przestoju ekonomicznego (maksymalnie na łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń z możliwością przedłużenia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów):

 • pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia o nie więcej niż 50%, przy czym do kwoty nie niższej niż wynagrodzenie minimalne za pracę, tj. 2.600 zł,
 • możliwie jest dofinansowanie ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w kwocie 1.300 zł,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w  łącznej wysokości 1.533,09 zł na osobę;
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, które dla IV kwartału 2019 r. wynosiło 5.198,52 zł, co oznacza, że dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wynoszących ponad 15.198,52 zł.

2. w przypadku obniżenia wymiaru pracy:

 • pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z  zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2.600 zł,
 • możliwe jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia wynikającego z obniżonego wymiaru pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. wg. danych dotyczących IV kwartału 2019 r. w  maksymalnej kwocie 2.079,43 zł,
 • możliwe jest pokrycie przez FGŚP składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, co w sumie oznacza dofinansowanie w  łącznej wysokości 2.452,27 zł na osobę,
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaz poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, które dla IV kwartału 2019 r. wynosiło 5.198,52 zł, co oznacza, że dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wynoszących ponad 15.198,52 zł.

Na potrzeby powyższych rozwiązań, pojęcie „pracownika” odnosi się do:

 • osób pozostających w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (umowy cywilnoprawne),
 • osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną.

Dofinansowanie do świadczeń pracowniczych

Alternatywnie do możliwości skorzystania z dofinansowania wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogą uzyskać dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

W przypadku uzyskania powyższego dofinansowania przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika.

Dopuszczalność zawierania specjalnych porozumień o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dopuszczalne jest:

1. ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku z 11 godzin do 8 godzin,
nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku 35 godzin do 32 godzin (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni);

2. zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy; przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;

3. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie
i przez czas ustalone w porozumieniu.

Porozumienia, o którym mowa w pkt 2 i 3 powyżej – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – zawiera pracodawca i przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

5. NAJEM W CENTRACH HANDLOWYCH

 • Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu
 • Przedłużenie umowy najmu (dzierżawy lub innej podobnej umowy) po ustaniu zakazu handlu
 • Możliwość modyfikacji powyższych rozwiązań na gruncie przepisów kodeksu cywilnego
 • Pozostałe

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). W konsekwencji najemcy nie będą zobowiązani w powyższym okresie do regulowania na rzecz wynajmującego jakichkolwiek świadczeń przewidzianych w umowie najmu, w tym zarówno czynszu, opłat eksploatacyjnych jak i ewentualnych kar umownych (z zastrzeżeniem obowiązku złożenia oświadczenia o przedłużeniu umowy, o którym mowa poniżej).

Przedłużenie umowy najmu (dzierżawy lub innej podobnej umowy) po ustaniu zakazu handlu

najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

W braku złożenia takiego oświadczenia w ww. terminie, postanowienia dot. wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron przestają wiązać wynajmującego, tj. konieczne będzie uregulowanie wzajemnych należności stron wynikających z zawartej umowy najmu (dzierżawy, innej podobnej) za okres zakazu prowadzenia działalności w centrum handlowym.

Możliwość modyfikacji powyższych rozwiązań na gruncie przepisów kodeksu cywilnego

Powyższe rozwiązania, przewidujące wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrum handlowym oraz odpowiednie wydłużenie umowy najmu, w tym w szczególności strony zachowują prawo do wystąpienia do sądu z roszczeniem w  trybie art. 357k.c., który po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, może oznaczyć inny sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Pozostałe

Dodatkowo, w odniesieniu do wszystkich umów najmu (dzierżawy) wprowadzono następujące zmiany:

 • Możliwość przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego (zawartych przed wejściem w życie tarczy antykryzysowej) do 30.06.2020r. w drodze jednostronnego oświadczenia najemcy, z zastrzeżeniem wyjątków, w których takie przedłużenie nie będzie dopuszczalne.
 • Ograniczenie możliwości wypowiedzenia najemcy lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego umowy najmu lub wysokości czynszu w okresie do 30.06.2020r., z zastrzeżeniem wyjątków, w których takie wypowiedzenie będzie dopuszczalne.
 • Uproszczenie procedury umożliwiającej umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności przypadających Skarbowi Państwa w ramach stosunków prawnych, których przedmiotem są nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie (jak również należności z ww. tytułów przysługujące jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym), przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z  ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  powodu COVID-19. Wsparcie to stanowić będzie pomoc publiczną.

6. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW

 • Komunikacja elektroniczna organów spółek i podejmowanie uchwał na odległość
 • Przesunięcie terminu na podjęcie uchwały w prawie polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych
 • Przesunięcie terminu wdrożenia PPK dla średnich przedsiębiorców
 • Przesunięcie terminu zgłoszenia do CRBR
 • Zniesienie w ograniczonym zakresie przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę
 • Uprawnienia Prezesa UOKIK do nakładania kar na przedsiębiorców naruszających postanowienia o cenach maksymalnych
 • Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych
 • Zwieszenie terminów materialnych i procesowych  
 • Możliwość modyfikacji warunków spłaty kredytów dla MSP
 • Zniesienie limitu czasowego badania sprawozdania przez firmę audytorską
 • Oświadczenia woli członków organów osób prawnych
 • Sprawozdania finansowe
 • Zmiany w funkcjonowaniu organów spółdzielni

Komunikacja elektroniczna organów spółek i podejmowanie uchwał na odległość

Nowelizacja przepisów KSH pozwala na odbywanie posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, a także odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy w drodze elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Nowe przepisy znajdą zastosowanie, o ile w  umowie spółki nie wyłączono takiej możliwość, zaś szczegółowe regulacje dotyczące zasad takiej komunikacji określone zostaną w odpowiednio przyjętych regulaminach obradowania poszczególnych organów.

W odniesieniu do zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń zwołanych przed wejściem w  życie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej i związanej z nią nowelizacją przepisów KSH, zgromadzenie takie będzie można odbyć w formie elektronicznej – wówczas należy jednak poinformować o tym fakcie, w trybie przewidzianym odpowiednio dla zwołania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, nie później niż na 4 dni przed planowanym dniem odbycia tego  zgromadzenia.

Przesunięcie terminu na podjęcie uchwały w prawie polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych

Minister Finansów może w drodze rozporządzenia odroczyć termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Przesunięcie terminu wdrożenia PPK dla średnich przedsiębiorców

O pół roku przedłużono termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców zatrudniających między 50 a 249 osób wg. stanu zatrudnienia na 30.06.2019 (tzw. II fala PPK). Oznacza to, że termin na wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy na zarządzanie został przesunięty z 24 kwietnia na 27 października 2020 r., zaś termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK został przesunięty z 11 maja na 10 listopada 2020 r.

Przesunięcie terminu zgłoszenia do CRBR

Dla spółek handlowych wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku ma zostać przedłużony termin na zgłoszenie danych o beneficjentach rzeczywistych o 3 miesiące, tj. do 13 lipca 2020 r.

Zniesienie w ograniczonym zakresie przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę

Wprowadzono czasowe zwolnienie z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności w niedziele, w które nie przypada święto.

Uprawnienia Prezesa UOKIK do nakładania kar na przedsiębiorców naruszających postanowienia o cenach maksymalnych

W razie gdyby przedsiębiorca wielokrotnie (choćby nieumyślnie), w przypadku wielu towarów lub usług lub na dużą skalę, dokonywał naruszenia zakazu cen maksymalnych, Prezes UOKIK może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu.

Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, organizacje ZPAV, ZAiKS, STOART, SAWP, SFP i ZASP nie będą pobierały od przedsiębiorców wynagrodzeń, które nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Nie będą również pobierane opłaty abonamentowe RTV.

Zwieszenie terminów materialnych i procesowych  

Bieg części terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Możliwość modyfikacji warunków spłaty kredytów dla MSP

Dla kredytów oraz pożyczek udzielonych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przed 8 marca 2020 r. bank może w porozumieniu z przedsiębiorcą zmienić warunki udzielonego kredytu; zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zniesienie limitu czasowego badania sprawozdania przez firmę audytorską

Firmy audytorskie będą mogły badać sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego dłużej niż 5 lat (nie dłużej jednak niż lat 10).

Oświadczenia woli członków organów osób prawnych

Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (np. przez e-mail), przy czym niezależnie od przepisów szczególnych oświadczenie nie będzie mogło być złożone bez dodatkowej weryfikacji tożsamości członka organu takiej osoby prawnej (np. podpisu kwalifikowanego czy osobistego).

Sprawozdania finansowe

W projekcie ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (ustawie antykryzysowej), przewidziano możliwość przesunięcia w drodze rozporządzenia Ministra Finansów terminów wynikających z ustawy o rachunkowości m.in. w zakresie składania sprawozdań finansowych. Zakładamy, że w związku z obecną sytuacją Minister Finansów skorzysta z tego uprawnienia.

Zmiany w funkcjonowaniu organów spółdzielni

Członek rady nadzorczej lub członek zarządu będzie mógł żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała organu spółdzielni będzie mogła być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kworum powinno być obliczane z uwzględnieniem członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ponadto termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

7. KONTRAKTY HANDLOWE

 • Umowy zawarte w trybie ustawy prawo zamówień publicznych
 • Ceny maksymalne
 • Branża turystyczna – umowy o organizację wycieczek

Umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Strony umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych mogą uzgodnić zmianę terminu wykonania, zakres, czasowo zawiesić wykonanie umowy, a także zwiększyć kwotę wynagrodzenia wykonawcy o nie więcej niż 50% pierwotnej wartości kontraktu z powodu negatywnego wpływu COVID-19 na możliwość wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron.

Nie naliczanie kar umownych oraz niedochodzenie odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Strony umowy będą miały obowiązek ustosunkowania się do stanowiska drugiej strony co do zmiany warunków kontraktu w terminie 7 dni.

Okoliczności spowodowane epidemią nie stanowią samodzielnej podstawy do skorzystania z  umownego prawa do odstąpienia od umowy.

Ceny Maksymalne

Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia będzie miał prawo ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Stosowanie wyższych cen lub marż przez przedsiębiorców będzie zakazane pod groźba kary do 5 mln zł nakładanej przez właściwe inspekcje państwowe z możliwością nadania takiej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Branża turystyczna – umowy o organizację imprez turystycznych

W przypadku biur podróży, obydwie strony umowy o organizację imprezy turystycznej będą mogły odstąpić od umowy.

Klient biura zamiast zwrotu wpłaconych pieniędzy może przyjąć voucher na nie mniejszą kwotę, który może wykorzystać przez okres 1 roku od dnia, w którym miała się odbyć pierwotna impreza.

Pieniądze zatrzymane przez biura podróży na poczet voucherów podlegają ochronie przed zajęciem w przypadku niewypłacalności biura podróży.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących hotele oraz organizatorów imprez, eventów i wystaw podmioty te są zobowiązane do zwrotu klientom wpłaconych kwot w terminie 180 dni.

Klient może przyjąć voucher na nie mniejszą kwotę, który może wykorzystać przez okres 1 roku od dnia, w którym miała się odbyć pierwotna impreza.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7!

e-mail: kontakt@tomczykowscy.pl

tel.: 22 480 81 18

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj