Tarcza Antykryzysowa 5.0

25.11.2020

Media

W dniu 1 października 2020 r. weszła w życie tzw. „Tarcza Antykryzysowa 5.0” (dalej: Tarcza 5.0), która  zaczęła w większości obowiązywać od 15 października 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z wprowadzonych zmian.

I. „Branżowe” świadczenie postojowe

W ramach Tarczy 5.0, ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (osoby, których przeważająca działalność oznaczona jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A).

W przypadku agentów turystycznych warunkiem uzyskania świadczenia jest m.in. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., zamieszkanie na terytorium RP, posiadanie obywatelstwa RP, Państwa Członkowskiego UE, lub posiadanie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium RP oraz odnotowanie przestoju w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie COVID-19.

W przypadku pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, prawo do świadczenia postojowego przysługuje im, jeżeli:

1. zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,

2. odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,

3. zawiesili prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,

4. ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Oznacza to, że wynosi ono 2.080 zł, przy czym, aby otrzymać to świadczenie, nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego. Tak jak poprzednio, świadczenia postojowe są zwolnione z opodatkowania. Aby wnioskować o świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek RSP-DB.

II. Dodatkowe jednorazowe „branżowe” świadczenie postojowe

Tarcza 5.0 wprowadziła w ramach pomocy publicznej możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe dla osób, które prowadziły na dzień złożenia wniosku pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według klasyfikacji PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, pod warunkiem, że:

1. uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,

2. wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).

O dodatkowe świadczenie ubiegać mogą się zatem przede wszystkim przedsiębiorcy z branży transportu wycieczkowego i turystycznego; rozrywkowej i rekreacyjnej oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych (m.in. teatry).

Świadczenie to udzielane jest przez ZUS, na wniosek przedsiębiorcy, złożony wraz z oświadczeniem o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczeniem potwierdzającym spadek przychodu zgodnie z pkt. 1 powyżej. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie. Jest ono udzielane na tożsamych zasadach jak dotychczasowe świadczenia postojowe.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2.080 zł lub 1.300 zł. Do wnioskowania o dodatkowe świadczenie postojowe służy wniosek RSP-DD.

W przypadku otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego będzie istnieć konieczność uwzględnienia otrzymanej kwoty w zeznaniu podatkowym. Kwotę dodatkowego świadczenia postojowego podatnik winien uwzględnić w części D „Dochody / straty ze źródeł przychodów” w zeznaniu PIT-36 (wiersz 9 jako inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 8 w tym emerytury – renty z zagranicy) bądź PIT 37 (wiersz 5 „inne źródła, niewymienione w wierszach 1 do 4”).

III. Przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dzięki Tarczy 5.0 został przedłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dofinansowanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmuje wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym ani obniżonym wymiarem czasu pracy. Na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, wnioski na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można było składać do 27 września 2020 r. Przedłużenie terminu na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ochrony miejsc pracy może okazać się korzystne dla przedsiębiorstw, które do tej pory nie skorzystały z tej formy pomocy. Dotyczy to zwłaszcza pracodawców, którzy dotychczas radzili sobie samodzielnie, a ich sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu.

IV. Wniosek o zwolnienie ze składek dla branży turystycznej

Na mocy Tarczy 5.0 płatnik składek może złożyć do dnia 30 listopada 2020 r. wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zwolnienie ze składek dotyczy płatników składek prowadzących działalność oznaczoną kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (m.in. hotele, agencje turystyczne, przewodnicy turystyczni, przedsiębiorcy z branży organizacji targów, wystaw i kongresów).

W celu uzyskania zwolnienia z opłacania składek, płatnik poprzez PUE ZUS musi złożyć wniosek RDZ-8. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest:

1. zgłoszenie płatnika jako płatnika składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.,

2. pozostawanie płatnikiem składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,

3. uzyskanie przychodu z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek, który jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, uzyskanego przez podatnika w tym samym miesiącu w 2019 r.,

4. złożenie imiennych raportów i deklaracji rozliczeniowych za miesiące wskazane we wnioskach najpóźniej do 31 października 2020 r.,

5. złożenie wniosku RDZ-8 nie później niż do 30 listopada 2020 r., wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym sytuacji ekonomicznej oraz wielkości podmiotu, daty jego utworzenia, formy prawnej, informacji o otrzymanej pomocy związanej z restrukturyzacją oraz pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zwracamy uwagę, że opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania, podlegają zwrotowi.

V. Podsumowanie rozwiązań zaproponowanych w Tarczy 5.0  

Bazując na przedmiocie rozwiązań zastosowanych w Tarczy 5.0. można stwierdzić, że Tarcza 5.0. różni się od poprzednich Tarcz Antykryzysowych przede wszystkim tym, że rozwiązania pomocowe są tym razem skierowane do przedstawicieli konkretnych branż.

W celu skorzystania z rozwiązań wskazanych w Tarczy 5.0. należy pamiętać, aby złożyć stosowne wnioski najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. W przypadku zwolnienia ze składek ZUS, wniosek należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2020 r. Warto wspomnieć, że termin na złożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za okres lipca, sierpnia i września 2020 r. minął 31 października 2020 r.

17.01.2024

Jak sprzedawcy i restauratorzy  powinni rozliczać nową opłatę od plastiku?

Czytaj

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj