TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 – Czego dotyczą zmiany?

08.04.2020

Media

POBIERZ PDF

1. WNIOSEK O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Projekt nowelizacji ustawy o Tarczy Antykryzysowej przewiduje istotne zmiany w procedurze składania wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców, w tym przerwania biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z przedstawioną propozycją, jeżeli stan niewypłacalności dłużnika powstał z powodu COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to bieg 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po odwołaniu stanu epidemii, 30-dniowy termin biegnie na nowo.

Co istotne, ustanawia się domniemanie powstania stanu niewypłacalności z powodu COVID-19, przyjmując, że jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to zaistniał z powodu COVID-19.

Jednocześnie, projekt nowelizacji zakłada nadanie statusu spraw pilnych sprawom o rozpoznanie wniosków o restrukturyzację złożonych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Takie rozwiązanie ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed upadłością lub ewentualną likwidacją.

2. PRAWO PRACY

Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0 przewiduje także rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wsparcia z FGŚP w przypadku spadku obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 – do przedsiębiorców dołączają m.in.: organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, kluby sportowe będące spółkami.

Projekt nowelizacji przewiduje, że zastrzeżenie minimalnego wynagrodzenia pracownika dotyczy pełnego etatu, sprzed zmian, jakie umożliwia zastosowanie narzędzi tarczy antykryzysowej, a co za tym idzie po obniżeniu etatu, pracodawca może proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie, schodząc poniżej minimalnego. Świadczenia mają przysługiwać przez okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku (do tej pory od dnia złożenia wniosku) – czyli wsparciem zostanie objęty cały miesiąc kalendarzowy, niezależnie od dnia złożenia wniosku.

Projekt przewiduje także, że pracodawca nie będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem z FGŚP  w okresie 3 miesięcy następujących bezpośrednio po zakończeniu okresu ich pobierania. Ochrona przed zwolnieniem będzie obejmowała pracownika tylko w okresie pobierania dofinansowania przez pracodawcę.

3. ZUS

Zwolnienie ze składek dla płatników opłacających składki ZUS za nie więcej niż 9 ubezpieczonych

Płatnicy, którzy:

 • zgłosili do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. nie więcej niż 9 ubezpieczonych (nie wliczając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, w  celu przygotowania zawodowego),
 • byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
 • osiągnęli w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychód nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie), czyli nie wyższy niż 15.681 zł (5.227 zł x 3),

mogą zwrócić się najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie ze składek dla płatników opłacających składki ZUS za więcej niż 9, ale mniej niż 49 ubezpieczonych

Płatnicy, którzy:

 • zgłosili do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. więcej niż 9, ale mniej niż 49 ubezpieczonych (nie wliczając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, w  celu przygotowania zawodowego),
 • byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,

mogą zwrócić się najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia 50% nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Zwolnienie ze składek dla płatników będących spółdzielniami socjalnymi

Płatnicy, którzy:

 • są spółdzielniami socjalnymi,
 • byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,

mogą zwrócić się najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. z wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS może na wniosek płatnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek ZUS należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r. Wniosek może być składany w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

4. ZAWIESZENIE TERMINÓW MATERIALNYCH I PROCESOWYCH

Bieg części terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Tarcza antykryzysowa 2.0 przerywa również bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminu tego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie stanu epidemii COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, termin na zgłoszenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 3 miesiące od dnia odwołania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Domniemywa się, że niewypłacalność zaistniała z powodu COVID-19, jeżeli powstała w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19.

5. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ORGANÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Tarcza Antykryzysowa 2.0 umożliwia uczestnictwo w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, zgromadzenia przedstawicieli albo grup członkowskich banku spółdzielczego oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony, a także zwoływanie tych posiedzeń, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Co więcej, przy wykorzystaniu takich środków mogą być podejmowane uchwały walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej, zebrań grup członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami ochrony.

Zmiany te stosuje się niezależnie od ew. odmiennych postanowień statutu. Nie stosuje się przy tym także przepisu ustawy Prawo spółdzielcze nakazującego pisemne żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz przepisu wymagającego zawiadomienia wszystkich członków spółdzielni w sposób wskazany w statucie o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli.

Powyższe zmiany obowiązują jednak tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu.

6. ZAPIS NA AKCJE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła możliwość zapisu na akcje w postaci elektronicznej. Wymaga ona wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym pod rygorem nieważności zapisu.

W razie złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej, zapis nie musi zawierać podpisów subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez podmiot przyjmujący zapis.

7. CENY TRANSFEROWE

Tarcza 2.0 wprowadza dalsze przedłużenie terminów dla podatników o skróconym roku podatkowym 2019. W szczególności termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. został przedłużony do 30 września 2020 r. Dla tej grupy podatników przedłużono także termin do dołączenia do dokumentacji lokalnej grupowej dokumentacji cen transferowych. Upłynie on 31 grudnia 2020 r. Nie wprowadzono żadnych modyfikacji terminarza opracowania dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi i sprawozdawczości cen transferowych za rok 2019 dla pozostałych podatników.

8. POZOSTAŁE

 • Tarcza Antykryzysowa 2.0 przewiduje, że rada nadzorcza spółki z o.o. albo akcyjnej może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa albo statut spółki przewiduje głosowanie tajne. Jest to możliwe o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
 • Zawieszenie terminów awizo na czas zarazy (awizo nie wraca do nadawcy tylko czeka na poczcie).
 • Zniesienie domniemania doręczenia przesyłki poleconej w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia takich stanów.
 • Sprawy dot. zabezpieczenia sąd rozpoznaje jednoosobowo na posiedzeniu niejawnym (rozprawa tylko w uzasadnionych sprawach).
 • Przesyłki hybrydowe – również w umowach cywilnoprawnych lub zobowiązaniach wynikających z czynności jednostronnych przewiduje się doręczenie korespondencji za pomocą przesyłki rejestrowanej, w tym przesyłki poleconej, jeżeli adresat powiadomił drugą stronę o skorzystaniu z możliwości odbioru korespondencji przy użyciu przesyłki hybrydowej.
 • Terminy związane ze wszystkimi schematami podatkowymi, tak samo krajowymi, jak i transgranicznymi nie rozpoczną się, a rozpoczęte będą zawieszone w okresie od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i  stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
 • Przekazanie 1% na rzecz OPP następuje również gdy dojdzie do: (i) złożenia zeznania po terminie, nie później jednak, niż do 1 czerwca 2020 r. oraz w przypadku korekty tego zeznania, złożonej do 30 czerwca 2020 r. oraz (ii) oświadczenia złożonego do dnia 1 czerwca 2020 r.
 • Dodano postanowienia dotyczące Podatkowych Grup Kapitałowych – jeżeli podatnik w 2020 r. poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i z tego powodu nie spełni warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych – zachowa status PGK.
 • Objęto zwolnieniem z opodatkowania PCC obrót kryptowalutami.

Dlaczego MY?

Wiedza ekspercka, praca zespołowa, troska o interesy Klienta oraz innowacyjność są głównymi wartościami, którymi kierujemy się we współpracy z przedsiębiorstwami. Nasze podejście do Klientów spowodowało, że zaufały nam największe polskie spółki. Wspieramy i rozwijamy przedsiębiorstwa, dostarczając im unikatowe rozwiązania dostosowane do wymagań rodzimego rynku oraz ciągle zmieniających się regulacji. Eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów wchodzących w skład pakietu ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową dla przedsiębiorców i pakietu osłonowego dla pracowników.

Stale monitorujemy przebieg procesu legislacyjnego związanego z pracami nad Tarczą Antykryzysową  i zaproponujemy rozwiązanie szyte na miarę, oparte o najbardziej aktualne regulacje prawne.

Skontaktuj się z nami i już dziś otrzymaj:

 • Wsparcie w analizie stanu faktycznego
 • Efektywne rozwiązania
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i ich wdrożeniu w przedsiębiorstwie

Jesteśmy do Waszej dyspozycji 24/7!

e-mail: kontakt@tomczykowscy.pl

tel.: 22 480 81 18

04.04.2024

Po raz kolejny będziemy na Prawniczych Targach Praktyk i Pracy

Czytaj

18.03.2024

IV Forum na Wzgórzach

Czytaj

11.03.2024

Powiększyliśmy biuro!

Czytaj

07.03.2024

Awanse w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska

Czytaj