Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w dniu 26.11.2020 r. o uruchomieniu Tarczy Finansowej Polskiego Fundusz Rozwoju 2.0, zakładającej wsparcie dla mikro, małych i  średnich oraz dużych przedsiębiorców z branż objętych restrykcjami sanitarnymi, które najbardziej ucierpiały w wyniku drugiej fali pandemii COVID-19. Program na być realizowany od stycznia 2021 r. po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Europejskiej. W tym czasie ruszyć ma też elektroniczny nabór wniosków.

Tarcza Finansowa 2.0 wchodzi w skład tzw. tarczy branżowej przedstawionej przez rząd, składającej się z 10 instrumentów (tzw. dziesiątka dla biznesu). Polski Fundusz Rozwoju (PFR) realizować ma 3 z przedstawionych instrumentów i oprócz dofinansowania w ramach Tarczy Finansowej 2.0, mają to być następujące instrumenty:

1. umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0;

2. wydłużenie i aktualizacja istniejącego programu Tarczy Finansowej 1.0 dla Dużych Firm – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawieranie umów do 30 czerwca 2021 r.

Tarcza Finansowa 2.0 – zasady dofinansowania

Tarcza 2.0 będzie wzorowana na Tarczy Finansowej 1.0, jednak o prawie do pomocy będzie decydował odpowiedni kod PKD. Na pomoc finansową będą mogli liczyć przedsiębiorcy z ok. 40 branż, w tym m.in. z:

1. branży gastronomicznej (kod PKD: 56.10.A i 56.10.B);

2. hotelarskiej (55.10.Z);

3. turystycznej (55.20.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B);

4. i muzealnej (90.04.Z, 91.02.Z);

5. fizjoterapeutycznej (86.90.A);

6. fitness i działalności obiektów sportowych (93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z).

Wskazuje się jednak, że lista podmiotów może ulec odpowiednio rozszerzeniu bądź zawężeniu w zależności od sytuacji gospodarczej.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikroprzedsiębiorców  

 • Wsparcie finansowe w postaci subwencji finansowej.
 • Warunkiem będzie spadek obrotów o min. 30 % w związku z COVID-19 w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r.
  w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
 • Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość bazowej kwoty subwencji wynosić ma 18 tyś. zł lub 36 tyś. zł na zatrudnionego, maksymalnie zaś będzie możliwe otrzymanie kwoty 324 tyś. zł, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników i skali spadku obrotów.
 • Subwencja finansowa będzie w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: i) utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., ii) utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)

 • Pomoc finansowa w postaci dofinansowania kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej.
 • Warunkiem będzie odnotowanie spadku obrotów o min 30% w związku z COVID-19, w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub od października do grudnia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
 • Wysokość subwencji będzie zależna od: i) prognozy kosztów stałych; ii) poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z zysku brutto lub innych źródeł w okresie 6 miesięcypomiędzy listopadem 2020 r. a kwietniem 2021 r.; iii) oraz straty brutto – i wynosić ma maksymalnie 3,5 mln zł.
 • Kwota subwencji dla MŚP pokrywać ma 70 % straty brutto za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencja finansowa będzie bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: i) utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., ii) rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie; iii) przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.
 • Środki będą mogły być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników. Z otrzymanych środków nie będzie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów. Obowiązywał będzie także zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Dodatkowo Tarcza Finansowa 2.0 zakłada możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0. Oznacza to, że przedsiębiorcy z branż nieobjętych kodami PKD wskazanymi w Tarczy Finansowej 2.0, mają możliwość umorzenia subwencji jedynie do 75 %, na zasadach określonych w Tarczy Finansowej 1.0. Termin składania wniosków o umorzenie ma zacząć biec po upływie roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm

Tarcza Finansowa 2.0 zakłada m.in. wydłużenie istniejącego programu dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej 1.0 oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.

W stosunku do dużych firm Tarcza Finansowa 2.0 zakłada wprowadzenie następujących zmian lub aktualizacji w zakresie form finansowania i instrumentów finansowych w ramach programu:

a) Pożyczka płynnościowa:

 • Aktualizacja i wydłużenie istniejącego programu w ramach Tarczy Finansowej 1.0 – składanie wniosków do 31 marca 2021 r. i zawieranie umów do 30 czerwca 2021 r.;
 • Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat;
 • Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczony proces dla małych transakcji.

b) Pożyczka preferencyjna:

 • Wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID, tj. od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Należy przypomnieć, że pożyczki preferencyjne przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy ponieśli bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19,
  w szczególności na skutek zaprzestania bądź ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku decyzji administracyjnej związanej
  z restrykcjami sanitarnymi; 
 • Wydłużenie możliwości składania wniosków do 31 marca 2021 r. i zawierania umów do 30 czerwca 2021 r.;
 • Obniżenie oprocentowania, wydłużenie spłat pożyczek z 4 do 6 lat;
 • Wydłużenie okresu karencji dla spłat pożyczek;
 • Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe);
 • Wydłużenie możliwości zawierania umów do 30 września 2021.

Aktualnie, program Tarczy Finansowej 2.0 ma zostać skierowany do decyzji Komisji Europejskiej i po uzyskaniu zgody przedstawione zostaną szczegółowe zasady realizacji programu.

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630