Nasza Kancelaria wygrała przełomową sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 7 października 2020 r., sygn. I FSK 1934/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnikowi należy zagwarantować prawo do sądu także w przypadku zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji. Art. 81b Ordynacji podatkowej wyłącza możliwość złożenia skutecznej korekty deklaracji w sprawie, w której toczy się postępowanie lub kontrola. Przypomnijmy, że nie wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych podzielały dotychczas pogląd o możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego, pozostawiając działanie skarbówki w tym obszarze bez kontroli sądowej. Naczelny Sąd Administracyjny, do czego należy podejść z pełną aprobatą, podkreślił, że w sytuacji, w której zachodzi spór co do tego, czy:

1. postępowanie lub kontrola obejmuje swym zakresem korygowaną deklarację lub

2. w ogóle takie postępowanie lub kontrola, o których mowa w pkt 1) powyżej się toczy

powinna być zagwarantowana sądowa kontrola działania organów podatkowych. Postanowienie o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji zamyka bowiem sprawę, a tego typu działanie, które rzutuje na uprawnienia podatnika, powinno podlegać monitorowaniu i weryfikacji przez niezawisły sąd. Podobnie zresztą NSA podchodzi do tematu wykreślania podatników VAT bez zawiadomienia, czy stosowania innych nowatorskich rozwiązań mających rzekomo służyć „uszczelnianiu” prawa podatkowego. W przeciwnym razie, tj. gdyby kontroli sądowej nie zapewniono, mogłoby dochodzić do nadużyć aparatu skarbowego na niespotykaną w demokratycznym państwie prawa skalę.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552