1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r., o zmianie Ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność tych gruntów, dzięki której przedsiębiorcy mogą uniknąć ryzyka nałożenia na nich dopłaty z tytułu pomocy publicznej udzielonej w związku z przekształceniem. Szacuje się, że w niektórych przypadkach dopłata ta może wynieść nawet 80% wartości rynkowej nieruchomości.

Nowela przewiduje, że właściciel gruntu, będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mógł w terminie 3 miesięcy od przekształcenia, złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez odpowiednio wydłużony okres:

  • 99 lat przy stawce procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1 %,
  •  50 lat przy stawce procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 2 %,
  • 33 lat przy stawce procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3 %.
  • albo przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jest wyższa niż 3 %.

Powyższe wydłużenie okresu spłacania opłaty z tytułu przekształcenia, ma spowodować, iż opłata ta będzie odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości, wskutek czego nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej a tym samym do konieczności nałożenia na przedsiębiorcę dopłaty, w związku z przekształceniem.

Powyższe znajdzie zastosowanie zarówno do gruntów zabudowanych budynkami oddanymi do użytkowania do 31.12.2018r. jak i do gruntów zabudowanych budynkami, które zostaną oddane do użytkowania po 01.01.2019r., jednakże w tym drugim przypadku termin na złożenie powyższego oświadczenia liczony będzie od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.  Ustawa nie przewiduje możliwości wydłużenia czy przywrócenia powyższego terminu. Kluczowe jest zatem terminowe złożenie ww. wniosku, bowiem w razie gdy przedsiębiorcy nie skorzystają z powyższego prawa, może zaistnieć konieczność nałożenia na nich obowiązku wniesienia powyższej dopłaty, w związku z udzieleniem pomocy publicznej, zgodnie z art. 14 Ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność tych gruntów.

Powyższe rozwiązanie będzie korzystne w szczególności w przypadku gdy biorąc pod uwagę wartość przekształcanego prawa użytkowania wieczystego, istnieje ryzyko przekroczenia kwoty dopuszczalnej pomocy publicznej de minimis w wysokości 200.000,00 euro. Co więcej, zasadniczo gdyby do przekształcenia nie doszło, opłata z tytułu użytkowania wieczystego i tak byłaby wnoszona zasadniczo przez okres dłuższy niż 20 lat (przez który to okres wnosi się opłatę z tytułu przekształcenia), więc wydłużenie to nie powinno być nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się z nami

Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: m.wystrychowska-zawislak@tomczykowscy.pl

T: +48 22 480 81 00