Od 12 stycznia 2019 r. prokurent (posiadający PESEL) uzyskał możliwość zgłoszenia sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych. Wprowadzona ustawą o krajowym rejestrze zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. zmiana rozszerza krąg osób uprawnionych do złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj.:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności (w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Ponadto od 1 kwietnia 2019 r. sprawozdania będą mogli składać w imieniu spółek również: adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których numer PESEL został ujawniony przez właściwy organ samorządu zawodowego Ministrowi Sprawiedliwości. W takim przypadku konieczne będzie również udzielenie pełnomocnikowi stosownego pełnomocnictwa, na które będzie on zobowiązany się powołać przy zgłaszaniu dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Powyższa zmiana powinna ułatwić procedurę obowiązkowego zgłaszania sprawozdań finansowych, w szczególności, gdy osobami upoważnionymi do reprezentacji spółki (np. członkowie zarządu) są cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL.

Skontaktuj się z nami