Projekt ustawy zmieniającej ustawę o PIT, ustawę o CIT, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw

18.09.2020

Media

Ministerstwo Finansów w dniu 16 września 2020 r. opublikowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku PIT, ustawę o podatku CIT, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany projektowane w poszczególnych podatkach:

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z kwoty 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do skorzystania z preferencyjnej 9% stawki CIT.
 • Nadanie statusu „podatnika CIT” mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółkom komandytowym.
 • Nadanie statusu „podatnika CIT” spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, których tożsamość nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona.
 • Zmiana zasad rozliczania dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych. W ramach nowej regulacji nastąpi przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową. Rozliczenie obowiązku odbywać się będzie poprzez nałożenie obowiązku płatnika podatku u źródła na spółkę nieruchomościową.
 • Wprowadzenie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych niemających siedziby lub zarządu w Polsce. Przedstawiciel będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowego reprezentowanej spółki. W przypadku nieustanowienia przedstawiciela podatkowego na ww. spółkę będzie nakładana kara pieniężna, w wysokości do 1 mln zł. Powyższe przepisy nie będą mieć zastosowania do spółek podlegających w państwie członkowskim UE lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto spółki nieruchomościowe będą obowiązane przekazywać Szefowi KAS informacje o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie udziały. W przypadku PGK obowiązek ten dotyczyć będzie spółek wchodzących w skład takiej grupy.
 • Rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej (w szczególności, gdy rzeczywisty właściciel ma siedzibę w raju podatkowym oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (TP).
 • Wprowadzenie przepisów warunkowych umożliwiających podatnikom zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, także gdy po dniu 31 grudnia 2020 r, w Polsce nadal będzie obowiązywał stan epidemii związany z wirusem SARS-COV-2.
 • Wprowadzenie obowiązku sporządzania oraz podawania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy. Obowiązek będzie dotyczył podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, spółek nieruchomościowych oraz PGK – niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. Podatnicy będą mieli 9 miesięcy po upływie terminu złożenia rocznego zeznania na opublikowanie sprawozdania oraz przekazania informacji do urzędu skarbowego. Za niedopełnienie ww. obowiązku może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 1 mln zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Dostosowanie regulacji do zmian wprowadzonych w ustawie o CIT
 • Ustanowienie limitu wysokości ulgi abolicyjnej. Jej wysokość ma nie przekraczać równowartości kwoty zmniejszającej podatek. Obecnie wynosi ona 1 360 zł i taka sama będzie od 1 stycznia 2021 r. maksymalna wysokość odliczenia przysługującego w ramach ulgi abolicyjnej.
 • Implementacja rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków – na tożsamych zasadach jak w CIT.

Zryczałtowany podatek dochodowy

 • Zwiększenie rocznego limitu przychodów umożliwiającego wybór tej formy opodatkowania oraz limitu przychodów uprawniających do kwartalnych wpłat ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 euro.
 • Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania opodatkowania ryczałtem –m.in. zmiana w zakresie definicji wolnych zawodów.
 • Obniżenie niektórych stawek ryczałtu.
 • Ujednolicenie wysokości ryczałtu od najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj