2 lutego 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (dalej: „projekt ustawy o składkach z tytułu reklamy”).

Projekt ten przewiduje pobieranie składek z tytułu reklamy konwencjonalnej i reklamy internetowej.

Kogo dotyczy nowy obowiązek

Podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia składki z tytułu reklamy internetowej, będą usługodawcy (usług cyfrowych), który świadczą w Polsce usługi reklamy internetowej, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

  • przychody usługodawcy (lub skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której usługodawca należy) bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro,
  • przychody usługodawcy (lub skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której usługodawca należy) z tytułu świadczenia w Polsce reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

Podmiotami zaś zobowiązanymi do wnoszenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej będą dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące kino oraz umieszczający reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy oraz wydawcy, uzyskujący przychody ze świadczenia na terenie Polski usługi reklamy.

Wysokość stawek

Stawki składki zostały określone procentowo. Ich wysokość uzależniona jest od przedmiotu reklamy oraz od wielkości wszystkich przychodów z reklamy osiągniętych przez dany podmiot. Mianowicie, dla:

1. Reklam prasowych jest to:

  • 2 % dla przychodów poniżej 30 mln zł,
  • 6 % dla przychodów powyżej 30 mln zł.

2. Reklam towarów kwalifikowanych jest to:

  • 4 % – dla przychodów poniżej 30 mln zł,
  • 12 % dla przychodów powyżej 30 mln zł.

3. Reklam w mediach innych niż prasa jest to:

  • 7,5 % dla przychodów poniżej 50 mln zł,
  • 10 % dla przychodów powyżej 50 mln zł.

Konieczność ustanowienia przedstawiciela

Zgodnie z projektem ustawy o składkach z tytułu reklamy, płatnik składki z tytułu reklamy internetowej nieposiadający na terenie Polski siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności ma obowiązek ustanowienia przedstawiciela. Przepisy ustawy mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.