Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują w Polsce regulacje umożliwiające stosowanie do dochodów uzyskanych z niektórych praw własności intelektualnej preferencyjnej (IP) 5% stawki podatkowej. Przedmiotową stawką mogą być objęte dochody:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP (m.in. patentu, praw ochronnych na wzór użytkowy, praw w rejestracji wzoru przemysłowego, praw z rejestracji topografii układu scalonego, praw z rejestracji produktu leczniczego),
 • ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie powyższych praw.

Z uwagi na fakt, iż IP Box jest rozwiązaniem zupełnie nowym w polskim prawie podatkowym, wprowadzone przepisy wymagają objaśnień w zakresie ich stosowania. Zaznaczamy, iż finalne objaśnienia Ministerstwa Finansów będą miały moc wiążącą dla podatników.

W piątek 12 kwietnia na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się pierwszy projekt objaśnień w sprawie IP BOX. Wersja objaśnień została oznaczona jako „wyłącznie do celów dyskusji” i będzie przedmiotem konsultacji, które potrwają do 10 maja 2019 r.

Pomimo, że opublikowana wersja objaśnień to tylko niewiążący projekt, już na jego podstawie można wysnuć ciekawe wnioski co do kierunku interpretacji stosowania przepisów o IP Box. Część informacji zawartych w objaśnieniach jest potwierdzeniem wcześniejszych interpretacji przepisów pojawiających się w środowisku doradczym. Poniżej prezentujemy najciekawsze konkluzje z projektu objaśnień:

 • IP Box będzie można zastosować dopiero w rozliczeniu rocznym (analogicznie do ulgi B+R), tj. nie ma możliwości stosowania stawki 5% w zaliczkach na podatek,
 • Preferencyjne opodatkowanie będzie można stosować już od chwili zgłoszenia IP celem uzyskania ochrony – również w okresie postępowania odwoławczego od decyzji odmownej co do udzielania prawa ochronnego. Brak późniejszej rejestracji IP będzie wiązał się z obowiązkiem uiszczenia zaległego podatku według stawek standardowych ale bez konieczności zapłaty odsetek za zaległości podatkowe.
 • W odniesieniu do tej samej kategorii dochodu ulgę B+R oraz preferencyjne opodatkowanie można łączyć tylko w różnych latach podatkowych, tj. niemożliwa jest sytuacja dokonywania w tym samym roku podatkowym odpisów od dochodu z tytułu ulgi B+R i opodatkowania tak powstałego dochodu stawką 5%.
 • Można stosować IP Box do dochodów generowanych na terytorium SSE. Stosowanie 5% stawki podatku zamiast całkowitego zwolnienia z dochodów na podstawie decyzji o wsparciu nie wydłuża okresu prawa do korzystania ze zwolnienia, gdyż okres obowiązywania zwolnienia jest wskazanych w decyzji i nie może zostać wydłużony zastosowaniem niższej stawki.
 • Co do zasady stosowanie IP Box nie powinno podlegać raportowaniu, jako schemat podatkowy oraz nie powinno być objęte dyspozycją klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opublikowany projekt adresuje wiele wątpliwości, które pojawiały się w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych regulacji, niemniej pozostają jeszcze obszary, które powinny zostać przeanalizowane w sposób bardziej szczegółowy. Kwestie, które powinny zostać poruszone w ramach konsultacji i wymagają dalszego wyjaśnienia to przede wszystkim:

 • Sposób wyliczenia dochodu z kwalifikowanego IP – w szczególności kwestia przyporządkowywania kosztów pośrednich do przychodów z IP,
 • Metodologia liczenia dochodu z kwalifikowanego IP „zawartego” w cenie danego towaru lub usługi.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski zamierza czynnie uczestniczyć w pracach nad finalną wersją objaśnień do IP Box.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o statusie objaśnień.

Skontaktuj się z nami