1. Otwarcie centrów handlowych – od 2 maja 2020 roku.

Począwszy od 2 maja 2020 roku zniesiono zakaz handlu w obiektach handlowych powyżej 2000 m2, z niewielkimi wyjątkami w zakresie handlu detalicznego (oraz działalność usługowa) na wyspach handlowych, które są dopuszczalne po spełnieniu określonych wymogów. Zgodnie z założeniami w galeriach handlowych obowiązywać ma ścisły reżim sanitarny a jedna osoba przypadać będzie na 15m2 powierzchni sklepowej. W centrach handlowych nadal ma być zamknięta przestrzeń rekreacyjna oraz strefy, w których spożywa się posiłki na miejscu, nadal zakazane jest świadczenie usług w zakresie agencji turystycznych i organizatorów turystyki. W związku ze zniesieniem zakazu o którym mowa powyżej, zgodnie z zapisami tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, od 2 maja 2020 roku zaczął biec 3 miesięczny termin na złożenie przez najemcę wynajmującemu bezwarunkowej i wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Nie złożenie tej oferty przez najemcę w ww. terminie skutkować będzie możliwością naliczenia przez wynajmującego czynszu najmu i innych opłat wynikających z umowy najmu w okresie trwania zakazu.

Osoby robiące zakupy oraz obsługa sklepu ma obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek, ponadto stanowisko kasowe i stanowisko obsługi w godzinach otwarcia powinno być dezynfekowane raz na godzinę. Prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych w C. H. będzie dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

a) lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,

b) dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,

c) przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba,

d) zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

2. Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła regulacje uproszczające procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wyłączono stosowanie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane. W konsekwencji procedurą właściwą do uzyskania Pozwolenie na Użytkowanie będzie zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (art. 54 Prawa budowlanego) co powinno uprościć i przyspieszyć cały proces. Wnioski o pozwolenie na użytkowanie złożone przed wejściem Tarczy Antykryzysowej, które nie zakończyły się wydaniem decyzji Pozwolenie na Użytkowanie, również traktowane będą jako ww. zawiadomienie. Niestety termin na złożenie przez organ sprzeciwu co do zawiadomienia został ustawowo zawieszony w Tarczy Antykryzysowej 1.0. Wobec tego, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, konieczne będzie uzyskanie od właściwego organu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia ww. sprzeciwu.

3. Odwieszono część terminów mających wpływ na proces inwestycyjny.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 odwiesiła m. in bieg terminów dotyczących opiniowania dokumentów planistycznych przez odpowiednie organy, czy też przeznaczonych na konsultacje publiczne. Dodatkowo już w normalnym trybie procedowane będą wnioski o ustalenie lokalizacji mieszkaniowej na mocy specustawy tzw. lex deweloper oraz postępowania dot. wydania decyzji o Warunkach Zabudowy. Terminy, o których mowa z dniem wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 rozpoczęły swój bieg, a rozpoczęte biegną w dalszym ciągu.

4. Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła mechanizmy uproszczające procedurę administracyjną, m. in. poprzez zwolnienie organów administracyjnych z obowiązku informacyjnego, umożliwienie udostępnienia dokumentów w formie elektronicznej jak również przeprowadzanie czynności w formie transmisji audiowizualnej.

Zgodnie z wprowadzoną regulacją  organy administracji publicznej otrzymały możliwość odstąpienie od zasady określonej w art. 10 § 1 KPA, pod warunkiem, że wszystkie strony zrzekły się swojego prawa. Na mocy ww. przepisu organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższe miało przyczynić się do uproszczenia i przyspieszenia postępowania administracyjnego, nie mniej należy przewidywać, że strony nie będą chętnie zrzekały się tego prawa. Nie mniej Tarcza wprowadziła również możliwość udostępnienia przez organ akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej jak również możliwość przeprowadzenia czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

5. Tarcza Antykryzysowa 2.0 wyłączyła możliwość przeprowadzania eksmisji z lokali mieszkalnych podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zgodnie z Tarczą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skontaktuj się z nami

Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: m.wystrychowska-zawislak@tomczykowscy.pl

T: +48 22 480 81 00