1. Zamknięcie części sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych w okresie od 7-29 listopada 2020r. w związku z narastająca epidemią koronawirusa, które bezspornie spowoduje, drugą turę negocjacji czynszowych najemców galerii handlowych z wynajmującymi.

W związku ze znacznym zwiększeniem się liczby zakażonych koronawirusem, w okresie od 7 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanowiono czasowe ograniczenie:

  • handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych (innych niżprzeznaczone do perfumowania lub upiększania), artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazet lub książek, artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, artykułów dla zwierząt domowych, usług telekomunikacyjnych, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, paliw;
  • prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: fryzjerskich i kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, naprawy samochodów lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych, gastronomicznych (wyłącznie w przygotowywaniu posiłków na wynos)
  • prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych – bez względu na rodzaj sprzedawanych towarów / świadczonych usług;

Powyższe, bezspornie spowoduje, drugą turę negocjacji czynszowych najemców galerii handlowych z wynajmującymi.

2. Dnia 27 października 2020 r. Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zakładającego czasowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę.

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który to projekt przewiduje zniesienie zakazu handlu w niedziele w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

3. Terminy administracyjne będą przesuwane z powodu koronawirusa – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany odpowiednich przepisów.

Z uwagi na pracę zdalną urzędów, urzędnicy będą mogli wydłużyć terminy na załatwienie sprawy  administracyjnej, jeżeli nie będzie możliwości wydania decyzji w terminie. Natomiast osoba, która miała Covid-19 lub była na kwarantannie i z tego powodu nie udało się jej załatwić sprawy na czas, będzie mogła żądać zajęcia się nią raz jeszcze. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakłada, że decyzję o wydłużeniu terminu na załatwienie sprawy administracyjnej będzie podejmował urzędnik zajmujący się daną sprawą, który będzie mógł wydłużyć ten termin o 30 dni, jeżeli natomiast wydłużenie to będzie niewystarczające to o ewentualnym dalszym wydłużeniu terminu, decyzję będzie podejmował właściwy wojewoda. W przeciwieństwie zatem do regulacji z wiosny b.r. nie ulegną zawieszeniu wszystkie terminy administracyjne, co należy ocenić pozytywnie. Nie mniej, nie można pominąć spodziewanych negatywnych skutków tych projektowanych zmian tj. spowolnienie postępowań, wydłużenie czasu niezbędnego na ich rozpoznanie, piętrzenie się nierozpoznanych spraw. Z drugiej jednak strony praktyka pokazuje, że z uwagi na epidemię, urzędu otworzyły się na cyfryzację, komunikację w drodze email oraz telefonicznym, co bezspornie usprawnia prowadzenie postępowań.

4. Lokal za grunt i grant na infrastrukturę – Rada Ministrów 4.11.2020r. przyjęła projekt ustawy z rynkowej części pakietu mieszkaniowego, zgodnie z którym inwestorzy będą mogli otrzymać grunt od gminy lub pochodzących z Krajowego Zasobu Nieruchomości w zamian za wybudowanie mieszkań na wynajem bądź lokali dla mieszkańców gminy.

Gminy dysponują pokaźnym potencjałem w postaci zasobu gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Według danych GUS w 2019 r. w zasobie gmin znajdowało się prawie 30 tys.  ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego ok. 45,3% powierzchni była uzbrojona. W przypadku budownictwa rynkowego jednym z najważniejszych czynników ograniczających dalszy wzrost podaży rynkowej jest dostępność gruntów budowlanych. Projekt ustawy proponuje model wymiany korzyści między gminą a inwestorem – z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Lokal za grunt – proponowany model współpracy między gminą a inwestorem:

  • Inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ew. remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywałby część mieszkań Gminie;
  • Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego) lub państwowych.
  • W ten sposób, bez samodzielnego prowadzenia  czasochłonnego procesu inwestycyjnego, Gmina uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy;
  • Najemcy mieszkań uzyskanych przez Gminę w rozliczeniu „lokal za grunt” będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”, dalej „MnS”.

Grant na infrastrukturę – Projekt przewiduje, że Gmina, która zaangażuje się w prowadzenie polityki mieszkaniowej poprzez tworzenie mieszkań komunalnych, tworzenie mieszkań w formule TBS, współpracę z inwestorami na zasadach lokal za grunt, inwestycję mieszkaniową, z którą związane są dopłaty do czynszów MnSbędzie mogła uzyskać grant na infrastrukturę (droga, żłobek, przedszkole itd.) w wysokości 10% tego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, przy czym nie wyższy niż wkład w tej gminy (pieniężny albo równowartość wnoszonego gruntu) w inwestycję mieszkaniową.

Skontaktuj się z nami

Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: m.wystrychowska-zawislak@tomczykowscy.pl

T: +48 22 480 81 00