1. Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0, przewiduje możliwość zmniejszenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od przedsiębiorców u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Projekt przewiduje, że obniżenie będzie wymagało zgłoszenia skorzystania z obniżki, będzie przyznawane podmiotom, które nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Obniżka ma być proporcjonalna do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19. Projekt przewiduje, że zwolnienie dotyczy nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przy czym przewiduje, że rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa może podjąć uchwałę o odpowiednim stosowaniu przepisów w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

2. Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0, przewiduje, możliwość uzyskania zwolnienia z czynszu najmu i dzierżawy oraz należności za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r., w stosunku do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie ma przysługiwać przedsiębiorcom u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pod warunkiem zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy przed upływem terminu do ich wniesienia oraz braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Projekt przewiduje, że zwolnienie dotyczy nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przy czym przewiduje, że rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa może podjąć uchwałę o odpowiednim stosowaniu przepisów w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

3. Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0 przewiduje, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający w ramach zamówień publicznych nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności.

Projekt przewiduje również ograniczenie możliwości zamawiającego w dochodzeniu zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ponadto projekt przewiduje, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa powyżej, oraz terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Projekt przewiduje ponadto, że upływ terminów, o których mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

Skontaktuj się z nami

Monika Wystrychowska-Zawiślak

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: m.wystrychowska-zawislak@tomczykowscy.pl

T: +48 22 480 81 00