Pracodawco, przygotuj się na Pracownicze Plany Kapitałowe

08.06.2018

Media

25 maja 2018 r. opublikowano zmodyfikowaną wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jak podkreśla Minister Finansów, Teresa Czerwińska, ustawa uwzględnia głosy uczestników konsultacji społecznych, pośród których znalazły się m.in. Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej czy Business Centre Club.

Zgodnie z założeniami, pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają być programami oszczędnościowymi, a nie emerytalnymi. Poprzez wprowadzenie szeregu zachęt dla uczestników (np. kapitał startowy przyznawany przy przystąpieniu do programu, dopłatę roczną do zgromadzonych środków finansowaną z budżetu czy możliwość wypłaty zebranych pieniędzy po osiągnięciu 60. roku życia bez konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych) ma pomóc w budowaniu prywatnych oszczędności.

Programy te mają być skierowane nie tylko do osób pozostających w stosunku pracy, lecz także tych zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów agencyjnych czy członków rad nadzorczych.

Comiesięczna składka na PPK ma być finansowana w części przez zatrudnianych (2% – 4%, z wyjątkiem osób otrzymujących wynagrodzenie niższe niż minimalne – dla nich stawka będzie mogła zostać obniżona do 0,5%), a w części przez podmioty zatrudniające (1,5% – 4%). Łącznie, składka na PPK ma wynosić zatem od 3,5% do 8% wynagrodzenia.

Projekt przewiduje sukcesywne obejmowanie obowiązkiem wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych poszczególnych podmiotów w zależności od liczby zatrudnianych osób:

 • podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od 1 stycznia 2019 r.,
 • podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od 1 lipca 2019 r.,
 • podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r.,
 • pozostałe podmioty – od 1 lipca 2020 r. (ten sam termin ma dotyczyć także jednostek organizacyjnych wchodzących w skład sektora finansów publicznych – niezależnie od liczby zatrudnianych osób).

W projekcie ustawy wymienione zostały okoliczności, które będą powodowały możliwość pociągnięcia podmiotu zatrudniającego do odpowiedzialności. Są nimi:

 • nienawiązanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu zatrudnianych w terminie,
 • nieodprowadzanie terminowo należnych składek,
 • niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych,
 • nieprowadzenie stosownej dokumentacji związanej z obliczaniem składek.

Kary za niedopełnianie ustawowych obowiązków mają wynosić od 1.000 do 1.000.000 złotych.

Podmioty, które nie nawiążą w ustawowym terminie umowy o zarządzenie PPK, a także ci, którzy będą nakłaniali uczestników PPK do rezygnacji z oszczędzania w jego ramach, będą mogli zostać obciążeni karą grzywny do wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny.

Mając powyższe na uwadze, dobre przygotowanie do rozpoczęcia funkcjonowania PPK wydaje się niezbędne. Należy skupić się na, m.in.:

 • przygotowaniu odpowiednich dokumentów (umowy o zarządzenie PPK, umowy o prowadzenie PPK, regulaminu PPK),
 • opracowaniu informacji dotyczących PPK dla zatrudnianych osób,
 • wyborze kryteriów dla instytucji zarządzających PPK,
 • uwzględnieniu dodatkowych kosztów zatrudnienia przy planowaniu budżetu płac na następne lata.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj