Instrumenty prawne w postaci:
➡️ wydłużonej z 72 do 96 godzin blokady rachunków bankowych oraz możliwość przedłużania tej blokady do trzech miesięcy;
➡️ konfiskaty rozszerzonej;
➡️ możliwości objęcia przez STIR rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą (z wyłączeniem rachunku rodzinnego) oraz rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej;
a także:
➡️ przedawnienie karalności przestępstw karnoskarbowych, na które nie będzie miało wpływu przedawnienie zobowiązania podatkowego, którego to przestępstwo dotyczy;
➡️ zmiany przepisów o nadpłacie podatku, której zwrot będzie niemożliwy, jeżeli okaże się, że podatnik przerzucił ciężar podatku na swojego kontrahenta
❗to w ocenie naszego eksperta kolejne kroki do tworzenia represyjnego prawa podatkowego oraz karnego.

❓Jakie konsekwencje mogą przynieść powyższe zmiany?
Więcej o tym w artykule dr Jacek Matarewicz dla Rzeczpospolita.

https://www.rp.pl/opinie-prawne/art36778651-jacek-matarewicz-niepokojace-zmiany-w-uprawnieniach-skarbowki